Ny process återvinner 95 procent av kvävet från avloppsvattnet


Mar 21, 2023


Företaget EasyMining har nu avslutat sitt EU-finansierade projekt LIFE RE-fertilize och har kunnat visa att den nya processen, kallad Aqua2N, kan avskilja och återvinna 95 av kvävet från avloppsreningsverk. Att avskilja och tillvarata kväve genom återvinning tjänar dubbla syften, dels så minskar avloppsreningsverkens kväveutsläpp, dels kan kvävet göras om till kvävegödsel för lantbruket.

 

Bakgrund till projektet

 

Projektet LIFE RE-Fertilize som drivs av EasyMining, ett innovationsföretag ägt av Ragn-Sells, syftar till att skapa ett mer cirkulärt flöde av kväve. Dagens linjära system av utvinning och biologisk avskiljning av kväve från reningsverken tar både mycket energi och kräver stora mängder kemikalier. Detta leder till utsläpp av växthusgaser och ammonium, vilket skapar försurning och övergödning i vattendrag. En studie från IVL, som vi har skrivit om tidigare, menar dessutom att återvinning av kväve inte bara har klara klimatfördelar utan även att det kan vara en viktig åtgärd för att öka svensk resiliens.

 

LIFE RE-Fertilize inleddes i mitten av 2019 och avslutades i december 2022 och har varit finansierat av EU LIFE, vilka delar ut finansiellt stöd till projekt inom klimat och hållbarhet.

 

Om projektet

 

Aqua2N-processen görs i två steg. Det första steget handlar om att separera kvävet från avloppsvattnet, vilket görs genom en fällningskemikalie som ”fångar upp” det kväve som finns i vattnet. I det andra steget återvinns ammoniumet från kvävet och omvandlas till en produkt som kan säljas kommersiellt. Med denna innovativa process har projektet lyckats att kontinuerligt avskilja och återvinna 95 procent av kvävet i avloppsvattnet.

 

Framtiden för Aqua2N

 

Ambitionen från EasyMinings sida är att upprätta det första kommersiella avtalet för Aqua2N-processen mot slutet av 2023. Enligt Anna Lundbom, projektledare för LIFE RE-Fertilize-projektet, är marknadspotentialen för processen är mycket stor. Samtidigt lyfter Lundbom att lagstiftning i högre grad måste anpassas för att främja cirkulära lösningar.

 

”Om vi är seriösa med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi börja återanvända de resurser som vi redan har producerat. Marknadspotentialen för Aqua2N-processen är enorm och likaså intresset från marknaden. Men vi måste fortsätta att göra kraftansträngningar för att framhäva vikten av att få till en cirkulär lagstiftning. Dagens lagstiftning bromsar ofta användningen av återvunna, högkvalitativa resurser till följd av deras ursprung.” [Egen översättning] – Anna Lundbom.

 

 

Källa: EasyMining pressmeddelande