Att återvinna avloppsvatten kan öka svensk resiliens


Dec 20, 2022


En ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Mälardalens universitet leder vägen för hur kväve ska kunna tillvaratas från avloppsvatten. De tekniker som nu utvecklas innebär inte bara stora klimatvinster utan även att en del av det inhemska gödselbehovet kan stillas. Kväve, en huvudingrediens för gödsel, har de senaste åren skenat i pris på den internationella marknaden, delvis på grund av att konventionell kväveproduktion använder sig av naturgas. Att återvinna kväve kan på så sätt även öka vår inhemska resiliens inom jordbruket.

 

Bakgrund till studien

 

Viljan att övergå till en mer cirkulär ekonomi, med slutna kretslopp, är stark inom vatten- och avfallskollektiven. Kväveåtervinning, specifikt, har också förespråkats av Delegationen för cirkulär ekonomi och i synnerhet av deras Expertgrupp för hållbar och cirkulär VA. Däremot har det tidigare saknats studier för hur den totala klimatpåverkan samt priset för kväveåtervinning jämför sig med klimatavtrycket och pris för produktion av kvävegödsel från fossila eller förnyelsebara energikällor. Studien fyller därmed en tidigare kunskapslucka.

 

Ny teknik sänker klimatavtrycket

 

Studien fann att kostnaden för kväveåtervinning varierade stort beroende på vilken teknik som tillämpades. Vad gäller klimatavtryck har däremot kväveåtervinning en lägre påverkan än produktion med fossila eller förnybara energikällor men exakt hur mycket lägre avtrycket blir varierar också beroende på tillämpad teknik. Nya tekniker har dock potential att sänka kostnaden och klimatpåverkan, både vad gäller kemikalieanvändning och energi, från kväveåtervinning.

 

Separata avloppsströmmar skulle leda till högre effektivitet

 

Från högkoncentrerade strömmar av avloppsvatten kan ungefär 10–15 procent av kvävet däri tillvaratas. Om avloppssystemen skulle separeras så att toalettvattnet, det så kallade svartvattnet, sorteras ut separat från det resterande avloppsvattnet skulle upptaget av kväveinnehåll däremot öka till 80 procent. Separata avloppssystem och nya tekniker har således sammantaget stor potential att öka fördelarna med kväveåtervinning.

 

Elin Flodin, projektledare på RISE hoppas nu att studien ska agera vägledande för kommande beslut inom avloppshantering:

 

”Vi hoppas att rapporten kan fungera som är en viktig pusselbit för framtidens avlopps- och slamhantering och läses av branschen och övriga intresserade och leder till att bättre underbyggda beslut kan fattas vid investeringar i avloppshanteringen”-Elin Flodin

 

Källa: Rapport: Återvinning av näringsämnen från avlopp & RISE