Nu tar kommunerna över förpackningsinsamlingen


Jan 10, 2024


Vid årsskiftet tog kommunerna över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar. Bakgrunden till förändringen är den nya förordningen om producentansvar för förpackningar. Vi har sammanfattat vad detta skifte kommer att innebära.

 

Förordning om producentansvar för förpackningar

 

Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förpackningsförordning som ska ersätta den äldre från 1994. Syftet är att göra det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall och, i förlängningen, att öka graden av materialåtervinning. Tidigare har producenterna ansvarat för det operativa arbetet med insamling av förpackningsavfall, ett ansvar som alltså nu har överlämnats till kommunerna. Kommunerna övertar även ansvaret kring att tillgängliggöra information till hushållen vad gäller förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Producenterna kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för kostnaderna av hanteringen av förpackningsavfallet, och kommer således att ersätta kommunerna för detta.

 

Utbyggnaden av fastighetsnära insamling

 

Kommunerna ansvarar från januari 2024 till december 2026 för hushållens pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar genom fastighetsnära insamling eller via lättillgängliga insamlingsplatser. Från och med januari 2027 kommer dock kommunerna vara skyldiga att erbjuda enbart fastighetsnära insamling. Dessutom utökas ansvaret till verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad till hushållens, i det fall att verksamheten har valt kommunal insamling. Fastighetsnära insamling innebär, mer konkret, att det ska finnas kärl för insamling inom fastigheten. Vissa fastigheter kommer dock att vara undantagna denna lag, exempelvis i de fall där fastighetens utformning och plats omöjliggör fastighetsnära insamling. Om detta är fallet ska insamlingsplatsen i stället placeras i nära anslutning till fastigheten.

 

Insamling på offentliga platser

 

Från och med den 1 januari 2026 utökas kommunernas insamlingsansvar för vanligt förpackningsavfall även till torg och parker som är över 2000 kvm där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall. Kommunerna kommer även samla in förpackningsavfall bestående av plast på andra platser utomhus där det förekommer betydande mängder, exempelvis på gågator. Arrangörer av offentliga tillställningar utomhus ansvarar dock, liksom tidigare, för sortering och hantering av förpackningsavfall som uppstår vid dessa evenemang.

 

I samband med att kommunerna tar över insamlingsansvaret avvecklas Förpackningsinsamlingen (FTI). Det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA) kommer att ta över alla producentansvarsrelaterade frågor, du kan läsa mer om detta här.

 

Källa: Pressmeddelande regeringskansliet och Förordning (2022:1274)