FTI blir till Näringslivets producentansvar


Jan 9, 2024


Nu har avvecklingen av Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI) påbörjats. FTI:s verksamhet och kompetens går istället över till det nybildade bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA).

 

Om FTI

 

FTI har sedan producentansvaret infördes, år 1994, ansvarat för insamlingen av hushållens förpackningar. När förordningen om producentansvaret infördes gick näringslivet nämligen samman och bildade materialbolagen Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen. Dessa fem materialbolag bildade, i sin tur, Förpackningsinsamlingen (FTI).

 

Förändringar i producentansvaret

 

Att FTI nu avvecklas beror på de förändringar som sker till följd av den nya förordningen om producentansvar för förpackningar som beslutades av regeringen i juni 2022. Förordningen syftar till att genomföra de minimikrav som uppställs i EU:s avfallsdirektiv samt till att förbättra insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall. En av de största förändringarna utifrån förordningen är att kommunerna framöver övertar insamlingsansvaret för hushållens förpackningar, du kan läsa mer om detta här.

 

Vilka står bakom Näringslivets Producentansvar?

 

Näringslivets Producentansvar ägs av fem branschorganisationer:


Det icke-vinstdrivande bolaget bildades i januari 2023 och blev under hösten godkänd som producentansvarsorganisation.

 

För ett mer cirkulärt system

 

Den nya producentansvarsförordningen ställer nya och högre krav på producenterna med målet att öka materialåtervinningen. Det handlar bland annat om krav på utformning av förpackningar för att säkerställa möjligheten till återvinning och återanvändning, där NPA erbjuder vägledning och utbildningar inom designprocessen för att förbättra möjligheten att kunna cirkulera förpackningar. NPA utför även tester för att klarlägga cirkulariteten av redan befintliga produkter. Utöver mer cirkulära materialflöden kommer NPA även att arbeta för mer spårbar återvinning av förpackningar.

 

Samarbetspartners till Näringslivets Producentansvar

 

NPA samarbetar med kommunerna, som liksom ovan nämnt kommer att samla in förpackningarna, entreprenörer som transporterar och processar förpackningarna och sorterings- och återvinningsanläggningar, däribland Svensk Plaståtervinning. Bolaget är även partner i Sopor.nu, där konsumenter kan hitta information om hur de ska hantera sitt avfall.

 

Källa: NPA hemsida, FTI om förändringen, pressmeddelande regeringskansliet och Förordning (2022:1274)