Upphandlingsmyndigheten inför nya stöd för hållbar upphandling


Feb 24, 2021


Två nya stöd har introducerats av Upphandlingsmyndigheten för att främja cirkulär upphandling och hållbar plastanvändning. Införandet kommer i kölvattnet av, och i linje med, regeringens handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Stöden förespråkar offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå den cirkulära omställningen i Sverige genom strategiska inköp och hållbarhetskrav. De specifika verktygen består av avfallstrappan, hållbarhetskriterier och cirkulära affärsmodeller. Utöver detta har stödet även i syfte att sprida kunskap om hållbarhet till samhälleliga aktörer.


Nassria El Kadaoui, som är strateg på Upphandlingsmyndigheten, framför att ”Upphandling för en cirkulär ekonomi är inget som kan drivas av en inköpsavdelning ensamt. För att lyckas behöver det vara tydligt i organisationen att det är hållbarhet som gäller i alla led. Det är alltså en omställning i hela organisationen likväl som i det enskilda inköpet”. Med detta menar hon att omställningen i sig kräver koherens och ett helhetsperspektiv.


Källa: Upphandlingsmyndigheten