Spillvärme från järnsvampsproduktion möjliggör cirkulära värmesystem

Maj 7, 2024


Gällivare Energi kommer att kunna använda spillvärme från industrisatsningens Hybrits demonstrationsanläggning för järnsvampsproduktion i fjärrvärmenätet, och därmed ersätta stora delar av den nuvarande energiproduktionen. Detta visar en förstudie som gjorts i samarbete med energikonsulten FVB. På sikt kan detta innebära att Gällivare Energi kan ställa om till ett hundra procent cirkulärt fjärrvärmesystem som bygger på fossilfri spillvärme.

 

Grön stålproduktion alstrar värdefull värmeenergi


I Gällivare pågår industrisatsningen Hybrit – ett samriskföretag som ägs av LKAB, Vattenfall och SSAB, och som syftar till att utveckla och industrialisera metoder för framställning av fossilfritt stål.


Bolaget ska nu bygga sin första demonstrationsanläggning för järnsvampsproduktion, som ska stå klar 2026. Produktionen kommer även att integreras med tillverkning av järnpellets, som är den huvudsakliga insatsvaran vid stålproduktion.


I tillverkningen alstras stora mängder värme, som kommer att kunna tillvaratas i Gällivare Energis fjärrvärmesystem.


”Den spillvärme vi kan få från Hybrit innebär en enorm möjlighet för oss att ställa om vår verksamhet. Vi vet ju inte än hur mycket spillvärme det blir, men om allt går som planerat så beräknas det att kunna omfatta hela vår nuvarande produktion” – Erik Karlsson, vd på Gällivare Energi.

 

Förstudier som lägger grund för ett cirkulärt värmenät


Gällivare Energi har tillsammans med FVB genomfört flera förstudier för att undersöka spillvärmens potential och hur den kan föras in i fjärrvärmenätet.


Resultaten från studierna lägger en viktig grund, bland annat för hur distributionsnätet ska utformas och vilka satsningar som krävs för att möjliggöra ett cirkulärt värmesystem.


”Detta är en väldigt viktig förstudie med de första riktiga indikationerna på vad som kommer att behöva göras i vårt befintliga fjärrvärmesystem och det visar att det behövs en hel del anpassning” – Erik Karlsson.

 

Spillvärmen kan komma att täcka hela värmebehovet


Förstudierna har även visat att spillvärmen kan ersätta en betydande del av den nuvarande fjärrvärmeproduktionen. Eftersom det ännu är okänt vilken temperatur spillvärmen kommer att ha, har FVB räknat på två olika scenarier – ett scenario med en framdelningstemperatur på max 110 grader och ett med max 90 grader.


Beräkningarna visar att även det lägsta scenariot skulle täcka en stor del av värmebehovet – och det finns potential för fullständig täckning.


”För båda dessa scenarier har jag räknat med 12 MW respektive 35 MW spillvärme. 35 MW tillgänglig spillvärme skulle täcka nätets hela värmebehov vid utomhustemperaturer över -5°C och cirka 70 procent av det maximala effektbehovet” – Ulrika Sagebrand, ansvarig för studien på FVB.

 

Nästa steg


Gällivare Energi kommer nu att fortsätta arbetet med fördjupade studier kring spillvärmen och hur den kan bidra till en mer hållbar stad. Ambitionen är att inspirera andra städer att tillvarata restströmmar som uppkommer till följd av den gröna omställningen, särskilt de städer som också befinner sig i ett arktiskt klimat.

 

Källa: FVB Pressmeddelande