Snart öppnar nationellt center för industriell symbios


Dec 13, 2022


RISE har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att starta ett nationellt center för industriell och urban symbios (IUS) vilken kommer att lanseras i februari 2023. Centrumet ska driva industriell symbios genom att arbeta för samverkan, sprida kunskap samt genom att utveckla vägledande stöd.

 

Industriell symbios

 

Industriell symbios skapas när oberoende aktörer samarbetar för att nyttja varandras resurser och på så sätt skapar en mer resurseffektiv värdekedja. Genom att ta tillvara varandras bi- och restprodukter kan både kostnader och klimatavtryck minskas. Ett klassiskt exempel av industriell symbios är i form av aktörer som samverkar för mer effektiv transportlogistik, där den ena parten vill frakta saker från punkt A till B och den andra parten från punkt B till A. På detta sätt kan både kostnader och klimatavtryck minskas då lastbilar inte behöver köra tomma på någon del av sträckan.

 

Den enes skrot är den andres skatt

 

Industriell symbios är en viktig möjliggörare för cirkulär ekonomi. Restprodukter från en aktör kan vara värdefulla resurser för en annan aktör men utan samverkan riskerar restprodukter i stället att bli avfall. När bi- och restprodukter tas tillvara effektivt kan det bildas slutna kretslopp av varor och material vilket minskar uttag av jungfruliga resurser såväl som utsläpp.

 

Centrum för industriell och urban symbios

 

Centrum IUS ska verka som en kunskapsnod för ökad industriell och urban symbios och kommer genomföra kunskapsspridande aktiviteter såsom konferenser och workshops. Deras uppdrag inkluderar även att skapa samverkan mellan olika aktörer, exempelvis mellan kommuner, industri och organisationer såväl som att utveckla processer och metoder som stöd som ska kunna erbjudas via centrumet. Centrumet kommer även stötta etableringen av lokala och regionala ”resurshubbar”, en sorts plattform eller organisation där olika aktörer kan dela erfarenheter och kunskap kring industriell symbios samt kan forma samarbeten för mer resurseffektiva lösningar.

 

Centrum IUS kommer att lanseras den sjunde februari 2023 och RISE kommer i samband med lanseringen att hålla ett event som öppet för alla som är intresserade av att vet mer om lösningar för industriell symbios. Anmälan sker här.

 

 

Källa: RISE