SIS inleder arbete med kravstandard för innovationsledning


Aug 1, 2022


Behovet av innovationsledning har under de senaste åren ökat mångfalt och gett upphov till en ny yrkestitel, innovationsledare. Aktörer på marknaden föredrar nu oftare nya lösningar framför gamla, där hållbarhetsskäl är en starkt bidragande faktor. I och med detta skifte mot innovation krävs det att standardiseringsvärlden håller takten, vilket är varför ISO nu förstärker standardiseringsarbetet på området och inleder arbetet med ISO 56001.


ISO:s arbete med standardisering kring innovationsledning påbörjades redan 2013 men ISO 56001 kommer att vara den första kravstandarden i serien, då de tidigare standarderna enbart har varit vägledande. I nuläget koncentreras arbetsgruppernas arbete kring tre delområden, ledningssystem för innovation, termer och definitioner samt metoder och verktyg.


I den svenska kommittén ledd av SIS, som är medlemmar i ISO, återfinns bland andra RISE, SWECO, Tillväxtverket och VINNOVA.Ingrid Kihlander, innovationsledningsforskare på RISE, ser fördelar i hur standarden i framtiden kan komma att ställa krav på certifiering:


”56001, när den är klar, kommer att kunna användas för att certifiera aktörer. Det blir då intressant att se hur kunder kan komma att ställa krav på en 56001-certifiering vid upphandling och vad det i sin tur får för effekter”.


Källa: SIS