Så ökar digitala produktpass cirkulär hantering av elektronikavfall

Maj 14, 2024

Snart införs EU:s ekodesignförordning, som syftar till att främja hållbarhet och resurseffektivitet i utformningen av produkter. Som en del i detta kommer det ställas krav på att vissa produktgrupper, däribland elektronikprodukter, förses med digitala produktpass som bland annat ska ge information om värdekedjan och ingående material för att underlätta återvinning och reparation. Så här kan de digitala produktpassen bidra till ökad cirkularitet av elektronikavfall.

 

Produktpassen främjar cirkularitet på flera sätt


Implementeringen av digitala produktpass inom elektroniksektorn förväntas medföra flera miljömässigt positiva effekter för hur elektroniskt avfall hanteras:

 

Effektivare återvinningsprocesser


Detaljerad information som tillgängliggörs digitalt gör det möjligt för återvinnare att snabbt identifiera vilka material och komponenter som använts i de elektroniska produkterna, vilket gör att de kan separeras och sorteras med större precision. På så vis kan även utvinning och återvinning av värdefulla resurser som kritiska råmaterial underlättas, samtidigt som kontamineringen minskar och kvaliteten på de sekundära råmaterialen ökar.

 

Reparation och återanvändning


Eftersom de digitala produktpassen ger insikter om sammansättningen och åldern på produkterna kan reparatörer och renoverare bättre bedöma huruvida reparation och återanvändning av olika komponenter är möjliga. Detta kan i sin tur förlänga livslängden på elektroniska enheter och produkter och därmed minska avfallsmängden. Genom att information tillgängliggörs på produktnivå kan även produktdesign baserad på hållbarhet, reparabilitet och återvinningsbarhet främjas.


Effektiviserar och förbättrar transparens i slutskedet av produktens livscykel


Produktpassen kan potentiellt även komma att effektivisera returlogistik och processer i slutet av en produkts livscykel. Genom att produktinformation längs hela leveranskedjan kan spåras digitalt kan transparensen, ansvarsutkrävandet och efterlevnaden av lagkrav som rör hantering av elektroniskt avfall öka. Detta kan i sin tur främja mer effektiva insamlingssystem, transporter och behandling av avfall, vilket exempelvis minskar riskerna för olaglig dumpning.

 

Mer informerade köpbeslut

 

Konsumenter kommer enkelt att kunna ta del av information som rör produkters miljöpåverkan och hållbarhetscertifieringar, genom att skanna exempelvis en QR-kod som ska finnas på produkten. Detta främjar informerade och välgrundade inköpsbeslut, och ökar medvetenheten bland konsumenter, vilket kan uppmuntra till att välja produkter som har tillverkats på ett transparent och ansvarsfullt sätt.

 

Källa: CE-RISE