Projektet som ska göra att återbruk i byggen blir lättare


Apr 25, 2023


I ett Vinnovafinansierat projekt som påbörjas i maj 2023 ska IVL tillsammans med samarbetspartners utveckla en ny metod för mer kostnads- och tidseffektiv projektering och inventering av återbrukade byggprodukter. Med mer standardiserade arbetssätt för återbruk hoppas aktörerna bakom projektet kunna driva på den cirkulära omställningen i byggsektorn.

 

Bakgrundsinformation till projektet

 

Projektet finansieras av Vinnova och har beviljats medel från deras utlysning Grön och digital omställning, vilken riktar sig till aktörer som vill utveckla digitala lösningar för att lösa samhällsutmaningar. Projektet kommer att ledas av IVL och genomföras i samarbete med:

 

 

Metoden som utvecklas kommer i ett senare skede att testas i fallstudier som utförs av projektets parter. Referensgruppen, som kommer bidra med kunskap och/eller fallstudier består av:

 


Ska överbrygga dålig integration mellan digitala tjänster

 

Syftet med projektet är att underlätta flöden mellan olika digitala tjänster, exempelvis mellan projekteringsverktyg i BIM och inventeringstjänster för återbruk, liksom CCBuild. Även om det i dagsläget finns flera digitala tjänster för återbruk av byggmaterial och produkter så är de dåligt sammanhållna, vilket gör det krångligare, dyrare och mer tidskrävande att välja återbrukat. Målet är att återbruk ska kunna integreras i samma flöde som vid projektering av nyproducerade produkter och material.

 

Ett viktigt steg för en linjär bransch

 

Byggbranschen har fortfarande en lång väg att gå för att bli cirkulär. Enligt siffror från Naturvårdsverket ökar enbart avfallsmängderna från byggsektorn. Huvudsakligen handlar avfallet om jordmassor, men även mineralavfall från bygg och rivning samt muddermassor utgör två tunga kategorier. Det är framförallt från bygg- och rivningsprojekt som avfall skapas, men även från nyproduktion i form av bland annat installationsspill, uttjänta fordon och förpackningsmaterial. För att minska de stora mängderna avfall från byggsektorn krävs därför både återvinning och återbruk. Med ett växande antal digitala plattformar kan det linjära produktionsmönstret brytas och det IVL-ledda projektet kommer ta digitaliseringens möjligheter ytterligare ett steg längre genom att knyta ihop tjänsterna.

 

Källa: IVL pressmeddelande & Naturvårdsverket