Projekt undersöker storskalig energiåtervinning i VVS-system


Mar 14, 2024


Varje gång vatten spolas i handfat, dusch eller toalett går den energi som krävts för att värma upp vattnet till spillo. Forskare på Chalmers har inom ramen för ett nytt forskningsprojekt utforskat möjligheterna att tillvarata värmeenergi från avloppsvatten. Genom att detaljerat kartlägga avlopps- och energiflöden lägger projektet en viktig grund för framtida VVS-system där vatten och energi kan återvinnas.

 

Mer detaljerad data skapar nya möjligheter


Projektet, som drivs av Chalmersforskarna Jesper Knutsson och Jörgen Wallin, har gått ut  på att samla in data om vattenflöden och temperatur från dusch, handfat och toalett i forskningsarenan HSB Living Lab – ett bostadshus som också fungerar som laboratorium där forskare kan samla data och testa nya lösningar i en verklig miljö.


140 000 mätpunkter har placerats ut i fastigheten, vilket möjliggör betydligt mer detaljerade kartläggningar över vatten- och energiflöden jämfört med vad som är möjligt i vanliga fastigheter där det endast finns två mätpunkter för vattenförbrukning – in- och utflöde.


”Vår förhoppning är att insikterna från projektet, tillsammans med vidare forskning, ska bidra till en mer kalibrerad design av framtida lösningar för VVS-system. Istället för att räkna på ett schablonvärde kan man få svart på vitt hur energiflöden varierar” - Jesper Knutsson, forskare vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola. 

 

Stor potential för energibesparingar


Den data som samlats in under projektet har resulterat i flera viktiga slutsatser, bland annat att:


  • Det försvann totalt 30 megawattimmar energi ut med avloppsvattnet, som i snitt var 27 grader. I energi är det lika mycket som 13 elbilars förbrukning på ett år, och beräknas motsvara kostnader på 120 000 kronor.
  • Ett flerbostadshus som tillvaratar värmeenergin från avloppsvattnet skulle kunna minska sin energiförbrukning med cirka 836 kilowattimmar per lägenhet, vilket motsvarar över 3 000 kronor per lägenhet och år.

 

Utdaterade VVS-system bromsar omställningen


Den nya och detaljerade data som projektet tillgängliggjort utgör nödvändig kunskap för omställningen till ett mer hållbart vatten- och energisystem. I dagsläget finns dock hinder för att storskaligt kunna utnyttja den nya kunskapen i praktiken – trots att det är en relativt okomplicerad process saknas idag produkter på marknaden som kan återvinna avloppsvärme.


Hög energieffektivitet är en avgörande faktor för att nå EU:s mål om ett byggnadsbestånd med nollutsläpp senast 2050. Detta ställer krav på att nya lösningar kommer på plats för att öka cirkulariteten i hushållens energiflöden.


”Att spola ut energi i avloppet är ohållbart – det är en dysfunktionalitet i äldre vatteninstallationer. För en hållbar framtid behöver vi förstå hushållens energi- och vattenkonsumtion, och identifiera nya, effektiva produkter och tjänster som ger en varaktig förändring” - Jesper Knutsson.

 

Källa: HSB Pressmeddelande