Pilotprojekt banar väg för ökad plaståtervinning av bilar


Sep 19, 2022


I ett branschöverskridande pilotprojekt med aktörer såsom Volvo Cars, If skadeförsäkring, RISE och Stena Recycling har man lyckats skapa nytt högvärdigt material av plast från uttjänta bilar. Projektet, The Sign, har haft som syfte att demonstrera möjligheterna av återvinning och möjligheten till att bidra till den cirkulära ekonomin.

 

Enligt nuvarande lagstiftning ska 95 procent av uttjänta bilar återvinnas men medan metaller är förhållandevis enkla att återvinna har återvinningen av plast hamnat på efterkälken eftersom priset på jungfrulig plast är billigare än återvunnen plast. Dessutom föredrar många producenter nytillverkad plast då den har en mer känd materialkvalitet. Hittills har därför plaster från uttjänta bilar främst energiåtervunnits, det vill säga gått till förbränning, trots att cirka 20 procent av bilar består av plast. Med tanke på att det samtidigt återvinns cirka 200 000 bilar i Sverige varje år har projektet därför stor potential.

 

Att bilar till så stor del består av plast från början beror på att det gör bilen lättare och på så sätt drar ner utsläppen, att inte utnyttja den fulla potentialen av att återvinna plasten från bilar är därför ett resursslöseri. Projektet har fokuserat på återvinning av stötfångare, som består av cirka 5–6 kilo plast. Stötfångarna har samlats in bland annat från Volvo Cars verkstäder för att sedan transporteras till Stena Recyclings återvinningsanläggning. Stötfångarna mals sedan ner till små plastbitar, en så kallad process av granulering. Materialet behandlas sedan av ett verktyg som formar plastbitarna till nya registreringsskylthållare som tillbaka hos Volvo monteras på nya bilar. På sikt hoppas även deltagarna av projektet att det ska kunna breddas till att omfatta fler plastdetaljer.

 

”Det övergripande syftet med projektet har varit att demonstrera, men också realisera en lösning som bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att återvinna mer plastmaterial sparar vi resurser vilket även gynnar klimatet. Vår ambition är att detta projekt ska kunna utvidgas och omfatta fler insamlade plastdetaljer och fler produkter av återvunnen plast.”-Anna Henstedt, miljöansvarig på Mobility Sweden.

 

Utöver att demonstrera den tekniska möjligheten till ökad återvinning har projektet även bidragit till ett kunskapslyft inom andra områden. Bland annat ökad förståelse kring processer, metoder, samverkan och logistik såväl som vilket informationsutbyte som krävs mellan aktörer för att genomföra denna typ av cirkulära flöden. Bilproducenter får även ökad förståelse för nödvändiga förändringar som bör göras redan i utvecklingsstadiet för att möjliggöra för mer återvinning. Projektet har även lett till ökad kunskap kring vad som krävs för att insamling och produktion ska bli lönsamt.

 

Källa: RISE