Nytt uppdrag inom digital innovation ska främja cirkuläritet


Maj 7, 2021


Regeringen har i sin strategi för Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi framfört vikten av digitaliseringens roll i samhället och i framtida hållbar utveckling. Digitaliseringsverktyg kan exempelvis bidra till resurseffektivitet, vilket främjar cirkuläritet. Såsom en del av regeringens hållbarhetsarbete får Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen samt Vetenskapsrådet nu ett gemensamt uppdrag.


Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag till utformning och tillämpning av ett strategiskt program för digital strukturomvandling. Uppdraget förväntas dels skapa insatser inom tillämpad forskning, dels öka kunskapen inom digital teknik.


Uppdraget ska utgå ifrån forskningsråd, andra myndigheter, näringslivet och lärosäten. Relevanta forskningsråd är inom miljö, hälsa, arbetsliv och välfärd samt innovationsråd i relevanta länder som RISE Research Institutes of Sweden AB. Fler myndigheter som kommer vara bidragande i arbetet är Statens energimyndighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inom näringslivet är areella näringar och samhällsbyggande viktiga, medan relevant offentlig sektor är berörda regioner och lärosäten. Myndigheten Vinnova är samordnare och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2021.


Källa: Regeringen