Nytt samarbete ska främja återvinning av solpaneler


Apr 5, 2024


Axfoundation, Svea Solar och KTH har tillsammans startat ett nytt projekt som ska undersöka möjligheterna för en mer cirkulär hantering av solpaneler. Projektet samlar aktörer längs hela värdekedjan, och målet är att utarbeta ett konkret förslag för hur ett nationellt system för insamling, reparation och återvinning av uttjänta solpaneler kan utformas.

 

Exponentiell ökning av solkraft – men system för återvinning saknas


Solenergi är ett snabbt växande kraftslag som enligt siffror från RISE beräknas vara det största kraftslaget globalt sett till 2027. Enligt Energimyndigheten installerades över 100 000 nätanslutna solcellsanläggningar år 2023, vilket motsvarar en ökning med 70 procent jämfört med året innan.


Solpaneler har en livslängd på cirka 20-30 år, och i nuläget saknas ett etablerat cirkulärt system för omhändertagande av uttjänta paneler. Stora mängder solpanelsavfall riskerar därför att inom några få decennier ha ackumulerats, såvida ett återvinningssystem inte kommer på plats.


Därtill innehåller solpaneler flera material som är viktiga att tillvarata genom återvinning, däribland plast, glas, aluminium, koppar, kisel, silver och bly.

 

Projektpartners från hela värdekedjan


För att möta detta problem har Axfoundation, Svea Solar och KTH, med stöd från Vinnova, gått samman med ett antal aktörer från värdekedjan:


Projektet är även öppet för ytterligare aktörer som vill ansluta till arbetet.

 

Mål som svarar mot framtidens behov


Tillsammans ska branschpartnerna arbeta för att nå projektets målsättning, som sammanfattats till fem punkter:

  1. Utarbeta förslag på hur en nationell infrastruktur för cirkulär hantering av solpaneler bör se ut och utvecklas.
  2. Analysera cirkularitet i nuvarande värdekedja för solpaneler.
  3. Utveckla framtidsscenarier för att prognostisera flöden samt utvärdera behov av förändringar i processer och värdekedjornas sammansättning.
  4. Ge förslag på affärsmodeller samt incitaments- och ersättningsstrukturer för att möjliggöra en effektiv och hållbar hantering av solpaneler över hela livscykeln.
  5. Ta fram förslag på policyer och direktiv som behövs för att utveckla systemet för solpaneler.


Målen har utformats med det övergripande syftet att säkerställa uppfyllande av framtida legala krav, trygga tillgången på viktiga och kritiska material, minska utnyttjandet av naturresurser samt stärka konkurrenskraften för svensk och europeisk solenergi.

Källa: Axfoundation