Nya transportmöjligheter med sjöfarten öppnar för återanvändning av lera


Dec 6, 2021


Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tillsammans med ett flertal aktörer utfört en fallstudie med sjötransport av kalkstabiliserad lera som gett goda miljömässiga och ekonomiska resultat. Projektet kommer att drivas i två år och är en del av svenska hamnars roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.


I detta projekt har man försökt hitta tillfällen där sjöfarten är bäst lämpad för återanvändning av material. Således har man testat jord- och schaktmassor då det finns möjligheter att återanvända dessa i nya bygg- och infrastrukturprojekt i stället för att läggas på deponier, vilket är vanligast idag. På så sätt kan massorna ersätta jungfruliga material och därmed kan stora miljöbesparingar göras. Jord- och schaktmassorna, som är tunga och kommer i stora volymer, passar för att transporteras med sjöfarten.


I denna fallstudie skeppades kalkstabiliserad lera från Ragn-Sells anläggning i Skepplanda via OP Ship till Trelleborgs hamn. Där kommer materialet användas för utbyggnad av hamnen. Studien visade att koldioxidmängderna minskade med mer än 70 procent när transporterna skedde med sjöfarten, i jämförelse med om det hade skett med lastbil. Transporten blev dessutom 25 % billigare till följd av returtransporter.


Medverkande partners är Trafikverket, forskningsinstitutet SSPA, Ragn-Sells, Trelleborgs hamn, Hallands hamnar, Norrköpings hamn, Oslo hamn, Kretslopp och Vatten samt Avfall Sverige.


Alla partners är överlag mycket nöjda med resultaten av fallstudien.


Källa: pressmeddelande