Ny teknik renar och återvinner metaller med hjälp av biodiesel


Apr 3, 2024


Forskare vid Chalmers tekniska högskola har hittat en ny metod för att på ett miljövänligt sätt rena och återvinna metaller. I stället för att använda fossila lösningsmedel i processen har användning av biodiesel visat sig generera mycket goda resultat – och stora miljövinster.

 

Fossila lösningsmedel medför negativa miljöeffekter


I och med den gröna omställningen och elektrifieringen ökar efterfrågan på metaller. För att möta behovet krävs att en större mängd metaller återvinns.


I många tillämpningar blandas flera olika metaller, som vid återvinning behöver separeras från varandra. I denna process används i dagsläget organiska lösningsmedel, exempelvis fossil diesel. Detta är dock inte optimalt ur ett miljöperspektiv.


Även om dieseln som används vid produktion och återvinning av metaller inte förbränns, finns många goda anledningar att övergå till fossilfria alternativ. Vid produktion av olja läcker till exempel ofta metan, som är en värre växthusgas än koldioxid, ut i atmosfären. Mycket råolja innehåller dessutom giftiga aromatiska kolväten, som skadar nervsystemet och därför är farliga för människor och djur att andas in” - Mark Foreman, docent vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

 

Stora miljövinster med biodiesel


I forskningsprojektet har biodiesel, som tillverkas av restprodukter från skogs- och massaindustrin, använts som lösningsmedel för att separera guld från andra metaller i olika legeringar. Fördelen med att använda biodiesel är att det, till skillnad från lösningsmedel baserade på fossil råvara, innehåller mycket låga halter av aromatiska kolväten.


I ett första steg löses guldskrot upp i en blandning av saltsyra och salpetersyra. Därefter extraheras guldet genom att tillsätta biodiesel och kemikalien malanomid. Malanomid kan, likt biodiesel, tillverkas av biomassa och ersätter de giftiga och cancerframkallande kemikalier som traditionellt används vid rening av guldskrot.


Vårt recept innebär ett miljövänligt sätt att extrahera rent guld ur en blandning av många metaller. Liknande studier har genomförts tidigare, men har inte uppnått en lika hög renhet på guldet. Kombinationen av biodiesel och malanomid är också speciell, eftersom den ersätter både fossil diesel och andra problematiska kemikalier” – Mark Foreman.

 

Många användningsområden banar väg för en grönare metallindustri


Den nya metoden är inte bara tillämpbar för att extrahera guld ur legeringar, utan kan även användas vid återvinning av andra viktiga metaller som koppar, platina, nickel, kobolt, uran och plutonium.


Vår studie är också den första som kan visa att metoden vi har utvecklat är generell och kan appliceras på en mängd metaller. Hittills har jag inte hittat en enda metall som inte går att rena med miljövänlig biodiesel istället för fossila lösningsmedel. Metallindustrin är konservativ men här kan vi visa på en enkel och effektiv metod för att åstadkomma ett grönt skifte för branschen” - Mark Foreman.

 

Källa: Chalmers Pressmeddelande


unsplash