Ny strategi för cirkulär hantering av massor när Stockholm växer


Okt 31, 2023


Stockholmsregionens tillväxt innebär ett ökat behov av material för bostads- och infrastrukturprojekt. I syfte att säkra materialtillgången, minska byggkostnader och sänka miljö- och klimatpåverkan från utbyggnaden släpps nu en ny regional strategi för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor.

 

Långa sträckor för masstransporterna

 

Dagens materialanvändning har ökat till den grad att de godkända täkterna för brytning och bearbetning av berg- och grusmaterial inte längre räcker för att tillgodose behoven, vilket har lett till att dessa flyttas allt längre bort från bebyggelseutvecklingen med långa transportsträckor som följd. Uppskattningsvis 28 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter i Stockholms län kommer idag från masstransporterna, en siffra som förväntas öka. Masstransporterna bidrar även till köer, ökade säkerhetsrisker och större behov av underhåll av vägarna. Samtidigt som sträckorna för nyproducerat berg- och grusmaterial blir längre utnyttjas idag inte de projektgenererade massorna till fullo. En orsak till detta beror på att teknisk och miljömässig kvalité på projektgenererade massor ofta fastställs för sent, vilket innebär att alternativ för mer cirkulära lösningar blir låsta i projekteringen. Även brist på logistik, samordning och ytor för hantering av massor utgör hinder för mer klimatsmart användning av berg- och grusmaterial.

 

Strategi för hantering av massor

 

Under åren 2021–2023 samverkade Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad i ett projekt för regional masshantering. Rapporten från projektet har, efter en remissomgång till kommunerna, använts för att ta fram den regionala strategin som ska förankras hos de fem ovanstående beställarorganisationerna. En nybildad styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad samt Täby, Botkyrka och Nacka kommun ska fokusera på cirkulär masshantering och att driva arbetet mot de gemensamma målen. Målen handlar bland annat om att öka transporternas fyllnadsgrad genom ökad samordning mellan transporter och returtransporter samt att se till att projektgenererade massor används så högkvalitativt och lokalt som möjligt.

 

Samverkan mellan offentlig och privat sektor

 

Enligt strategin kommer ökad samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och byggbranschen att vara central för att möjliggöra mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor. Intresset för samverkan och ökad användning av projektgenererade massor uppfattas dock redan vara stort hos byggbranschens aktörer. Tidigare studier och praktiska exempel ger också en tydlig bild av fördelarna som finns att hämta från bättre hantering av massor, dessa visar nämligen att det är möjligt att reducera klimatbelastningen med cirka 30 procent och samtidigt dra ned på kostnaderna.

 

Källa: Strategi för hantering av massor i Stockholms län och Länsstyrelsen Stockholm