Ny rapport visar hur tryckimpregnerat trä kan hanteras mer cirkulärt


Feb 21, 2024


Träskyddsinstitutet släppte nyligen en rapport som kartlagt förutsättningarna för en mer resurseffektiv och hållbar hantering av avfall från träskyddsmedelsbehandlade produkter, som länge har setts som problematiska ur avfallssynpunkt på grund av de giftiga ämnen som ingår i impregneringen. Rapporten pekar inte bara på möjligheter för ett mer effektivt omhändertagande av tryckimpregnerat trä genom energiåtervinning, utan även på hur den koppar som tillförts träet genom impregneringen, kan tillvaratas och återvinnas.   

 

Vad är träskyddsmedel?

 

Träskyddsmedelsbehandlat trä, eller tryckimpregnerat trä som det ofta kallas, är trä som behandlats med kemiska ämnen för att skydda det mot rötsvampar och träförstörande insekter. Ofta innehåller träskyddsmedel ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar, med sedan 2010 impregneras i stort sett allt sågat virke enbart med kopparbaserade medel. Användning och hantering av träskyddsmedel regleras bland annat av biocidproduktförordningen (EU 528/2012) och avfallsförordningen (SFS 2020:614).

 

Rapportens syfte

 

Rapporten syftar till att komplettera och bygga vidare på tidigare studier och utgöra underlag för berörda myndigheter och företag. Målet är att kunna utveckla dagens system för omhändertagande av tryckimpregnerat avfall så att det kan hanteras på ett mer ekonomiskt och miljömässigt effektivt sätt.

 

Det avfall som rapporten utgått från omfattar restdelar från kapning av nytt, oanvänt tryckimpregnerat trä, uttjänt impregnerat trä från exempelvis altaner och staket, rivningsvirke och utrangerade ledningsstolpar och järnvägssliprar. Majoriteten av det tryckimpregnerade träavfallet genereras av hushållen.

 

Farligt avfall – eller inte?

 

Allt träskyddsmedelsbehandlat avfall klassificeras idag enligt avfallsförordningen som farligt avfall, eftersom de giftiga ämnen som ingår i impregneringen inte förstörs vid vanlig förbränning, utan kräver förbränning vid särskilda anläggningar. Eftersom allt tryckimpregnerat trä samlas in i en och samma container på ÅVC, består avfallet av material med olika ålder och ursprung, och innehåller därmed flera olika aktiva ämnen.

 

Rapporten tar avstamp i en tidigare utredning från IVL som menar att en del av det träskyddsmedelsbehandlade avfallet inte bör klassificeras som farligt avfall, specifikt trä som impregnerats med dagens kopparbaserade träskyddsmedel (träskyddsklasserna NTR AB och NTR Gran). Detta beror på att kopparhalten, som avgör huruvida avfallet klassas som farligt, bedöms vara tillräckligt låg för att den inte ska vara skadlig.

 

Sortering innebär nya möjligheter

 

Om en del av det träskyddsmedelsbehandlade avfallet i stället kunde klassificeras som icke-farligt avfall skulle det kunna förbrännas i konventionella biobränselpannor, och därmed reducera kommunernas kostnader för hantering av avfallet.

 

En sådan ändring i klassificeringen kräver dock dels en förändring av lagstiftningen (specifikt avfallsförordningen SFS 2020:614 och avfallsförbränningsförordningen SFS 2013:253), och dels att det finns system för utsortering av träavfall som behandlats med kopparbaserade träskyddsmedel, så att det kan separeras från det träavfall som impregnerats med andra ämnen.

 

Ett system för sortering skulle inte bara ge nya möjligheter för förbränning av avfallet, men också skapa förutsättningar för nya tekniker för omhändertagande av tryckimpregnerat avfall. Inte minst skulle det kunna möjliggöra en mer storskalig återvinning av koppar. Enligt rapporten uppskattas cirka 5 000–6 000 ton ren koppar ha ackumulerats i kopparimpregnerade produkter på hemmamarknaden sedan 1994. Det finns med andra ord stora möjligheter att tillvarata detta material om utsorteringssystem kommer på plats.

 

 

Källa: Träskyddsinstitutet rapport