Ny rapport belyser vikten av tjänstebaserade affärsmodeller för den cirkulära ekonomin


Okt 10, 2022


Rapporten, Product-as-a-Service in The Circular Economy, har genomförts i ett samarbete mellan Cradlenet och Stena Circular Consulting och syftar till att lyfta strategier för att främja tjänstebaserade affärsmodeller, vilka är av avgörande betydelse för omställningen till en cirkulär ekonomi.  

 

Medan begrepp som återvinning och återbruk har fått ett gediget fotfäste i klimatdebatten har Product-as-a-Service (PaaS), produkt som tjänst, haft svårare att etablera sig i samhället, trots dess stora potential för den cirkulära ekonomin. Rapporten har därför ämnat att identifiera hinder för omställningen och möjliga strategier för att överkomma dessa. De hinder som identifierats har sedan grupperats in i tre olika områden. Det första området av hinder rör efterfrågan medan de två senare omfattar utmaningar för leverantörer av produkt som tjänst.

 

Det första hindret handlar om kundacceptans, där kunder generellt föredrar ägande av produkter framför en tjänstebaserad produkt. En orsak till detta beror enligt rapporten på att kunder tenderar att underskatta den totala kostnaden av ägandeskap, kostnaden för att köpa en produkt reflekterar exempelvis inte de kostnader som tillkommer för reparationer, underhåll och försäkring av produkten. En av lösningarna består därför i att överbrygga denna myt om att ägandeskap är mer kostnadseffektivt. Det är även viktigt att utveckla tjänster på ett sådant sätt att kunderna får ut ett mervärde av att välja produkt som tjänst istället för ägande av en produkt.

 

Det andra hindret består av drifts- och kapacitetsrelaterade kostnader. Utmaningen här handlar främst om att företag med en tjänstebaserad affärsmodell ofta har stora utgifter vid uppstart och behöver ett längre tidsperspektiv för att börja göra vinster jämfört med traditionella linjära affärsmodeller. Exempelvis innebär produktion eller stora inköp av högkvalitativa produkter med lång livslängd höga kostnader initialt jämfört med företag som producerar eller säljer produkter som är tillverkade med en linjär lågkostnadsmodell och produktionsprocesser anpassade för hög konsumtion.

 

Även om tjänstebaserade affärsmodeller förväntas skapa profit på sikt är det därför svårt att konkurrera med linjära affärsmodeller som lätt och billigt kan tillverka produkter från jungfruliga material. En lösning till detta problem är att leverantörer innan uppstart planerar för och designar driftprocesser som optimerar produktanvändning för att på så sätt sänka sina kostnader.

 

Det sista området av utmaningar handlar om olika finansiella risker som tjänstebaserade affärsmodeller ofta drabbas av. Som tidigare nämnt kräver dessa typer av företag stora initiala investeringar för att kunna komma igång, ägande av ett stort antal produkter utgör även det en risk såväl som låg likviditet vid uppstart. En lösning inom detta område kan vara att arbeta med en affärsmodell som succesivt övergår till att vara tjänstebaserad istället för att vara det från start.

 

Författarna av rapporten hoppas nu att fynden från studien ska agera vägledande för de som funderar på att skapa en tjänstebaserad affärsmodell samt att det kan accelerera övergången till ett samhälle som prioriterar produkt som tjänst framför ägandeskap.

 

Källa: Rapport: Product-as-a-Service in The Circular Economy