Ny handbok för cirkulär hantering av ballastprodukter


Apr 11, 2024


Projektet ”Från grind till grind”, som syftar till att skapa en handbok för att främja återvinning och cirkulär hantering av ballastprodukter, har fått fortsatt finansiering av Vinnova. Projektet leds av SBMI, NCC, Ecoloop och Swerock med det övergripande målet att vägleda bergmaterialindustrin i en mer hållbar riktning och bidra till den pågående utvecklingen inom cirkulärt byggande.  

 

Utvinning och transport av ballastmaterial påverkar miljö och klimat


Ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, är en viktig råvara för byggindustrin och används exempelvis som huvudkomponent i asfalt och betong, eller som fyllnads- och utjämningsmaterial. Materialet utvinns i täkter över hela landet. Utvinningen kan dock medföra mark- och habitatförstöring och riskera en förlust av biologisk mångfald i områdena där materialet bryts. Eftersom ballast utgörs av tunga material som levereras i stora volymer, medför även transporterna stora utsläpp.

 

Projektet genomförs i samarbete med branschaktörer


Projektet ”Från grind till grind” startade under 2023 och leds av en grupp experter från de fyra projektpartnerna. Arbetet med projektet utgörs av två etapper, där den inledande fasen har fokuserat på att utveckla en tydlig process för cirkulär hantering av materialet, samt en struktur för beskrivningen av processen.


Den andra fasen kommer nu att fokusera på att utforma handboken och dess innehåll. I detta arbete kommer tunga aktörer inom branschen involveras, bland annat stora beställare av ballastprodukter, Trafikverket och kommuner.


”Vi kommer under året att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas i nästa steg. Det är viktigt att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer” – Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop.

 

En branschhandbok som möjliggör uppskalning av cirkulära arbetssätt


Handboken, som kommer att publiceras digitalt på SBMI:s webbplats under 2024, kommer att redogöra för hela processen för framställning och användning av cirkulära ballastprodukter – från emottagande av överskottsmassor och kvalitetssäkring till sortering och slutprodukt.


”Handboken kan ge branschen en tydlig processbeskrivning för att producera cirkulära ballastprodukter. Det är stort fokus i samhället på cirkulärt byggande, och det här projektet tillför en möjlighet att sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering som några få aktörer idag är duktiga på, men som behöver breddas. Projektet är helt rätt i tiden, och syftar både till att bygga förtroende hos tillsynsmyndigheter för branschens processer, samt att höja kunskapsnivån i branschen. Genom att förbättra möjligheterna för SBMIs medlemmar att hantera massor på ett cirkulärt sätt kan vi bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle, och det kan även bidra till klimatmålen” – Mårten Sohlman, vd på SBMI.

 

Källa: Sveriges Bergmaterialindustri Pressmeddelande och Sveriges geologiska undersökning