Ny anläggning för återvinning av kvävevatten från industrin


Apr 25, 2024


Företaget Biototal har nyligen invigt en ny produktionsanläggning i Västerås som ska tillvarata kvävevatten från industrin. Genom att tillsätta ytterligare näringsämnen framställs så kallat NS-vatten, som kan användas som ett mer miljövänligt substitut för mineralgödsel, som idag används inom jordbruket.

 

Rening av industrins spillvatten är energikrävande


En del industriella processer, exempelvis tillverkningsprocesser inom kemisk industri och vissa metallbearbetningsprocesser, involverar användning av kväveföreningar, som kan läcka ut i spillvattnet.


Tidigare har spillvatten från industrin letts till det lokala reningsverket för att renas från kväve så att vattnet kan släppas ut i naturen. Detta är dock en energikrävande process.

 

Flera miljövinster med den nya anläggningen


Nu kommer det kväverika spillvattnet i stället kunna ledas till Biototals anläggning. Där tillsätts ytterligare näringsämnen så att vattnet kan användas som växtnäring. Genom att undvika den energiintensiva reningsprocessen leder Biototals lösning till stora energibesparingar och minskade växthusgasutsläpp.


Utöver detta bidrar den nya anläggningen till minskad övergödning i närliggande vattendrag. Detta eftersom det vatten som tidigare släpptes ut från reningsverket i Mälaren fortfarande innehöll vissa halter av kväve, som i för höga halter riskerar att leda till övergödning. Vattnet kommer nu i stället att kunna återföras till jordbruket.

 

Anläggningens kapacitet


Anläggningen kommer att kunna hantera cirka 6000 kubikmeter NS-vatten per år, med ett kväveinnehåll på minst sju kilo per kubikmeter, och ett svavelinnehåll på minst två kilo per kubikmeter. Kvävet i vattnet består av ammonium och nitrat – två kväveformer som växterna kan ta upp direkt.


Det kvävevatten som sedan sprids på åkermarker följer de riktvärden för bland annat metallinnehåll som fastställs i certifieringsregelverken för biogödsel.

 

Källa: Biototal Pressmeddelande