Nu gäller separat insamling av matavfall


Jan 11, 2024


Kravet på separat insamling av bioavfall, det vill säga livsmedel- och köksavfall samt trädgårds- och parkavfall, började gälla den 1 januari i år. Den nya lagen sker mot bakgrund av ändringar i EU:s avfallsdirektiv. Vi har sammanfattat allt du behöver veta.

 

Statistik kring livsmedelsavfall i EU

 

Sedan år 2020 ska alla medlemsstater rapportera in information om sitt livsmedelsavfall till EU. I den senast publicerade statistiken från Eurostat, som gäller för år 2021, framgår att det genereras ungefär 58 miljoner ton livsmedelsavfall i EU årligen. Hushållen står för den största andelen av avfallet, 54 procent, vilket motsvarar 70 kilo per person och år. Inom kategorin livsmedelsavfall innefattas både sådant som går att äta, så kallat matsvinn, och sådant som är oätligt, liksom ben och skal.

 

Separat insamling av bioavfall

 

Krav på separat insamling av bioavfall är kopplat till införandet av nya delar i EU:s avfallsdirektiv. Medlemsstater ska enligt direktivet säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. I Sverige är det kommunerna som kommer att ansvara för insamlingen av livsmedel- och köksavfall genom fastighetsnära insamling. Sedan årsskiftet är det även kommunerna som ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningar, läs mer om detta här. De som behandlar bioavfallet ska, i sin tur, prioritera materialåtervinning eller likvärdig behandling.

 

Tillvaratagande av resurser

 

I fallet av livsmedelsavfall kan materialåtervinning ske genom rötning av avfallet och sedan återvinning av energin som uppstår till biogas. Vid rötning eller kompostering kan även växtnäring tas tillvara. På nationell nivå uppskattar Naturvårdsverket att de nya kraven om separat insamling av livsmedel- och köksavfall kan leda till att 400 000 ton mer matavfall per år, huvudsakligen från hushållen, dagligvaruhandeln och restauranger, tas hand om på ett bättre sätt. Detta förväntas således även leda till mer biogas och gödsel att nyttja.

 

Källa: Eurostat statistik, pressmeddelande regeringskansliet regeländringar december 2022pressmeddelande regeringskansliet insamling av matavfall och Naturvårdsverket