Nordiskt projekt banar väg för ökad cirkularitet av textilier


Dec 30, 2022


Projektet SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), lett av svenska VTI (Statens väg- och forskningsinstitut), har undersökt förutsättningarna för ökad cirkularitet av textilier i Norden. Syftet har varit att ta reda på huruvida Norden har tillräcklig kapacitet för att ta hand om de ökade volymerna av uttjänta textilier. Trots att den nordiska kapaciteten förväntas bli tillräcklig återstår fortfarande utmaningar.

 

Textilier – en klimatbov

 

Textilindustrin är en av de industrierna i världen med högst nivå av föroreningar och uppskattas stå för cirka 10 procent av koldioxidutsläppen på global nivå. De nordiska länderna är storkunsumenter av kläder och hemtextilier, i Sverige handlar vi ungefär 14 kilo textilier per person och år. Att öka cirkulariteten av textilier är därför viktigt, framför allt genom att förlänga livslängden på kläder och hemtextilier, men även i form av materialåtervinning av uttjänta produkter. Idag slängs i stället mycket av våra textilier, i genomsnitt går ungefär 8 kilo textilier per person och år till förbränning.

 

Bakgrund till projektet

 

I och med det EU-direktiv som ställer krav på separat insamling av textilier från hushåll, vilket träder i kraft 2025 som senast, behöver kapaciteten för att ta hand om uttjänta textilier att stärkas. Projektet SATIN, som inleddes augusti 2020 och avslutades i december 2022, har analyserat insamlingslösningar från olika pilotprojekt såväl som intervjuat huvudaktörer i textilkedjan i Norden.

 

Resultat från projektet

 

Projektet fann att de olika aktörerna i de nordiska länderna står inför liknande utmaningar i form av: uppskalning, små vinstmarginaler, låg efterfrågan och brist på data. För att möta dessa utmaningar, i synnerhet uppskalning, kommer kunderna att spela en avgörande roll.

 

Trots detta bedöms den nordiska kapaciteten bli tillräcklig för att möta kommande volymer av textilier, med undantag för vissa typer av polyestermaterial. För att hantera framtida behov kommer samarbete fortsättningsvis att vara avgörande. Slutrapporten gör bedömningen att det inte kommer att behövas fler investeringar i nya sorterings- och återvinningsanläggningar i Norden så länge som ett koordinerat samarbete sker mellan länderna. Däremot krävs det att den lokala försorteringen av textilier förbättras på ett sätt som inte ger upphov till onödiga transportsträckor.

 

Utöver ovan nämnda resultat har projektet även bidragit till att knyta samman olika aktörer i textilkedjan. Nya sorterings- och återvinningsanläggningar som tidigare har varit okända för nyckelpersoner som hanterar uttjänta produkter har synliggjorts och ger möjlighet till framtida samarbeten.

 

Källa: SATIN Slutrapport