Näringslivet efterfrågar fler åtgärder för att främja cirkulär ekonomi


Dec 6, 2022


Svenskt Näringsliv har nu lagt fram efterföljaren till rapporten ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige” som publicerades 2019. Trots politikens höga ambitioner vad gäller omställningen till cirkulär ekonomi menar rapporten att åtgärder har varit felriktade och för få. Medlemsorganisationerna vill även att cirkulär ekonomi börjar behandlas som en samhällsövergripande fråga och inte enbart som en miljöfråga.

 

Näringslivet spelar en väsentlig roll i omställningen till cirkulär ekonomi, samtidigt krävs det rätt marknadsförutsättningar för att cirkulära produktflöden ska bli konkurrenskraftiga. Rapporten lyfter därför, utöver nödvändiga grundförutsättningar, olika ”möjliggörare” för att snabba på omställningen. Policy- och åtgärdsförslag som presenteras ligger både på EU- och nationell nivå.

 

Policy- och åtgärdsförslag på EU-nivå

 

På EU-nivå pågår omfattande arbete för att driva på den cirkulära omställningen, Svenskt Näringsliv efterfrågar att regeringen aktivt deltar i arbetet på EU-nivå samt undviker att införa nationell reglering med krav som enbart gäller på den svenska marknaden. Harmonisering mellan EU-länder är viktigt då en större marknad möjliggör för stora investeringar att bli lönsamma.

 

Rapporten rekommenderar därför följande:

 

  • Att regeringen aktivt deltar i arbetet av EU:s regelverk för cirkulär ekonomi samt undviker att införa regleringar och styrmedel som bromsar utvecklingen på nationell nivå.
  • Att regeringen arbetar för att harmonisera EU:s regelverk samt inleder en nära dialog med näringslivsorganisationer när EU-direktiv ska implementeras.
  • Att regeringen driver arbetet med standardisering på EU-nivå för att se till att det införs horisontella och produktspecifika standarder.
  • Att regeringen arbetar för att policyer inom handel och cirkulär ekonomi stödjer varandra mer för att skapa bättre förutsättningar globalt för den cirkulära ekonomins utveckling.

 

Policy- och åtgärdsförslag på nationell nivå

 

Rapporten betonar vikten av regelverk som främjar omställningen till cirkulär ekonomi och i väntan på regeländringar föreslås att nuvarande regelverk ska tillämpas mer anpassat för cirkulära produkt- och materialflöden. I de föreslagna policy- och åtgärdsförslagen efterfrågas även en mer tydlig koppling mellan politiska ambitioner och praktisk hantering hos myndigheter.

 

Rekommendationerna är därför:

 

  • Att regeringen inför tydligare styrning i myndigheternas regleringsbrev för att se till att deras arbete är i linje med regeringens ambitioner för den cirkulära ekonomin. Även uppföljningen bör i högre utsträckning ledas av denna princip.
  • Att myndigheterna via formella forum och dialog nyttjar näringslivets kompetens och erfarenheter av cirkulära flöden vid tillämpning av lagstiftningen.
  • Att den nationella samordningen av tillsynen ökar både genom utökat samarbete mellan tillsynsorganen och genom att regeringen går vidare med flera av de förslag som lades fram i Tillsynsutredningen (SOU 2017:63).

 

Rapporten kommer även med flera förslag för att gynna omställningen till cirkulär ekonomi i form av; uppdatering av avfallslagstiftningen, lagstiftning och tillämpning för att möjliggöra hantering av kemiska ämnen, effektiva ekonomiska styrmedel, satsningar på forskning och innovation, satsningar på ökad utbildning och kompetens och utvecklingen av funktionsförsäljning och affärsmodeller för att förlänga produkters livslängd.

 

Källa: Rapport: Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt