Matsvinnet från de svenska hushållen minskar


Feb 28, 2023


I Naturvårdsverkets senaste undersökning framgår en trend av minskat matsvinn från matbutiker och hushåll. Samtidigt slängs det fortfarande stora mängder livsmedelsavfall, över en miljon ton årligen.

 

Livsmedelsavfall vs matsvinn

 

Matsvinn tillhör den delen av livsmedelsavfall som brukar klassas som onödigt avfall, det vill säga att maten skulle kunna ätas upp, medan livsmedelsavfall också inkluderar saker som inte kan förtäras, liksom skal och kaffesump. Livsmedelsavfall omfattar även drycker, vilka ofta slängs i avloppet. Sammanlagt hälls cirka 190 000 ton flytande mat och dryck ut i avloppen varje år, där de stora kategorierna är kaffe, te och mejeriprodukter. Av de över en miljon ton livsmedelsavfall som slängs årligen, står hushållen för den största delen, 619 000 ton. Utav detta avfall uppskattas matsvinnet, i sin tur, stå för 26 procent.

 

Matsvinnet minskar – om än sakta

 

Enligt den senaste undersökningen från Naturvårdsverket minskade livsmedelsavfallet från hushållen med 16 000 ton mellan åren 2020 och 2021. Myndigheten uppskattar att det främst är matsvinnet som har minskat, och enligt Christina Anderzén på Miljö- och avfallsanalysenheten beror minskningen till stor del på satsningar för ökad medvetenhet kring matsvinn.

 

”Minskade mängder livsmedelsavfall i hushållen visar att satsningar för att öka medvetenheten kring minskat matsvinn har haft effekt och att mindre mat faktisk slängs i hushållen” – Christina Anderzén på Miljögift- och avfallsanalysenheten.

 

Även livsmedelsavfall från matbutiker minskade mellan de undersökta åren, från 100 000 ton till 91 000 ton. Detta trots att omsättningen i matbutikerna var liknande för de båda åren.

 

Minskat matsvinn och bättre hantering av livsmedelsavfall sänker miljöpåverkan

 

Livsmedel står för 26 procent av hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Att minska matsvinn är därför ett första steg för att minska utsläppen. Genom utökad källsortering och biologisk behandling av avfallet ökar resurseffektiviteten ytterligare. Ett etappmål för Sveriges miljömål består i att minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, restauranger och butiker ska sorteras ut och behandlas biologiskt. Målet ska uppfyllas under 2023. I nuläget bedöms målet inte uppnås. Trots att matsvinnet minskar signalerar detta att det fortfarande återstår förbättringsarbete, inte minst vad gäller källsortering av livsmedelsavfall.

 


Källa: Pressmeddelande Naturvårdsverket, Naturvårdsverket statistik & Sveriges miljömål