EU-kommissionen efterfrågar initiativ till återbruk


Mar 7, 2023


Naturvårdsverket ska nu börja skicka in goda exempel av återanvändning till EU-kommissionen för att spridas vidare. Den som arbetar på en offentlig myndighet och som har initiativ att lyfta ombeds därför att rapportera in dessa till myndigheten. Syftet med insamlingen är att övervaka och utöka återbruket inom EU.

 

Bakgrund till rapporteringen

 

Att medlemsländerna i EU skall vidta åtgärder för att uppmuntra till återbruk och årligen rapportera uppgifter om återanvändning till kommissionen beslutades om inom EU år 2008. Samma år fastställde kommissionen att direktivet skulle följas upp genom att utforma gemensamma metoder och format för inrapporteringen. Genomförandeslutet om metod och format fattades 2021 och syftar till att skapa enhetliga och jämförbara data. Bland annat fastställdes att återbruket ska mätas i massa, mätt i ton, samt att de olika kanalerna för återbruk ska redogöras för, exempelvis om återbruket skett via en onlineplattform eller via en fysisk butik.

 

Naturvårdsverket sköter insamlingen

 

Aktörer som ska rapportera in återbruksinformation och data är de som arbetar på offentliga myndigheter, inklusive kommuner. Inrapporteringen sker via enkäter som hittas på Naturvårdsverkets hemsida. Enkäten utgår från specifika initiativ, där beskrivning av initiativet, produkttyp, åtgärder och styrmedel, målgrupp för initiativet, hinder och/eller möjligheter och eventuell utvärdering eller uppföljning ska framgå. Initiativ och goda exempel kan vara frivilliga eller de som har genomförts som del av ett regeringsuppdrag och/eller som är resultat av politiska beslut eller mål. För kommuners del gäller liknande att initiativ kan vara de som genomförts efter beslut från kommunen.

 

Exempel

 

Exempel av initiativ som framtagits av Naturvårdsverket är projekt som syftar till att öka återanvändningen av massor från bygg- och infrastrukturprojekt eller utformning av vägledning för ökat återbruk av möbler. Från kommunens sida kan det även handla om upplåtelse av lokaler för frivilliga initiativ till återbruk, exempelvis klädbytardagar.

 

Sista dagen för att rapportera in initiativ som skedde under år 2021 är 28 april, medan slutdatum för att lämna in initiativ som skedde under 2022 är den 31 mars 2024.


Källa: Naturvårdsverket & Kommissionens genomförandebeslut