Halverat klimatavtryck i Rikshems senaste nyproduktion


Feb 13, 2024


Bild: Rikshem

Resultaten från Rikshems senaste nyproduktion har nu redovisats – byggprojektet i Blombacka i Södertälje hade mer än 50 procent lägre klimatpåverkan jämfört med medelvärdet för byggskedet av flerbostadshus. Två framgångsfaktorer som bidragit till resultatet är användningen av återvunnet stål samt klimatförbättrad betong.

 

Nyproduktion med halverat klimatavtryck

 

Det nya flerfamiljshuset, som uppförts av totalentreprenören Nokon, har fått resultatet 138 kg CO2e/m2 BTA (kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea) i klimatdeklarationen som gjorts av Thyréns. Utsläppen motsvarar därför mindre än hälften av medelvärdet (368 kg CO2e/m2 BTA) för byggskedet av svenska flerbostadshus. Därtill har byggnadens miljöprestanda granskats på uppdrag av Sweden Green Building Council och certifierats med Miljöbyggnad Silver.

 

Fastigheten är konstruerad med hjälp av ett så kallat lättbyggnadssystem, med betongskiva, stålregelram och mineralull. Enligt Rikshem är de positiva resultaten i klimatdeklarationen i synnerhet en konsekvens av valet att använda återvunnet stål och två olika typer av klimatförbättrad betong.

 

Klimatfördelar med återvunnet stål och klimatförbättrad betong

 

Traditionell stålframställning ger upphov till stora koldioxidutsläpp. Enligt siffror från Naturvårdsverket orsakade den svenska järn- och stålindustrin år 2022 utsläpp motsvarande cirka 5,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, där Sveriges totala utsläpp av växthusgaser samma år uppgick till 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Genom att materialåtervinna stål kan utsläppen minska drastiskt. En rapport från Nordiska ministerrådet visar till exempel att återvunnet stål i genomsnitt ger upphov till 87 procent mindre koldioxidutsläpp än nyproducerat stål.

 

Även betong har ett stort klimatavtryck, främst i framställningen av cement som används som bindemedel. När kalksten, som utgör cementens huvudsakliga beståndsdel, förbränns under höga temperaturer frigörs stora mängder koldioxid. De sammanlagda koldioxidutsläppen från svensk cementindustri uppgår till cirka 2,5 miljoner ton per år, enligt Naturvårdsverket. Det går att minska koldioxidutsläppen från betongproduktionen och framställa så kallad klimatförbättrad betong, till exempel genom att ersätta en del av cementen med andra bindemedel, och genom att i högre grad driva cementfabrikerna med hjälp av biobränslen och el i stället för fossila bränslen.

 

Minskade utsläpp i scope 3

 

Rikshem framhåller att en minskning av byggskedets klimatpåverkan är centralt i arbetet för att minska utsläppen i scope 3. Scope 3 är den del av klimatredovisningen som omfattar de utsläpp som företaget ansvarar för, men som sker utanför företagets direkta verksamhet. De positiva resultaten från projektet visar att det finns stora möjligheter för en mer hållbar byggsektor, där den totala klimatpåverkan per byggd kvadratmeter kan hållas till så låga nivåer som möjligt.

 

Källor: Rikshem pressmeddelande, för medelvärde i byggskedet: Boverket rapport