Hässleholm Miljö satsar på cirkulering av massor


Feb 6, 2023


Hässleholms reningsverk, utrymme för mellanlagring kommer iordningställas vid skogsdungen till vänster i bilden. Foto: Hässleholm Miljö

För att utöka sitt hållbarhetsarbete ska Hässleholm Miljö nu börja cirkulera de massor som grävs upp vid VA-projekt. Att återbruka jorden som grävs upp förväntas inte bara ge miljöfördelar utan kommer även leda till ekonomiska besparingar för kommunens invånare.

 

VA-projekt medför stora schaktmassor

 

Hässleholm Miljö, vilket är ett bolag helägt av Hässleholms kommun, har stora vatten- och avloppsprojekt inplanerade i kommunen. För att bygga ut nya ledningar grävs stora schaktmassor upp, vilka vanligtvis behövs betalas för att fraktas bort. Detta utgör också ett problem då nya massor sedan behöver beställas in för att fylla schakten efter att ledningarna har kommit på plats. Med tillståndet som Hässleholm Miljö nyligen har fått kommer bolaget själv kunna mellanlagra och behandla massorna för återanvändning i sina projekt.

 

”Det finns två utmaningar med massor när vi arbetar med att förnya eller laga VA-ledningar. Dels gräver vi upp grus, sten och jord som vi behöver göra av med. Dels behöver vi grus och jord för att fylla igen schakten när vi är klara. Nu kan vi behålla de massor vi gräver upp, plocka bort stora stenar och liknande och därefter återanvända samma massor i samma projekt eller i ett annat projekt där det saknas massor” – Fredrik Velin, rörnätschef på Hässleholm Miljö.

 

Återanvändning av massor minskar uttag av jungfruliga resurser

 

Hässleholm Miljö kommer nu i februari att börja iordningställa utrymme där schaktmassorna kan mellanlagras innan de skiktas för återbruk, vilket är tilltänkt att påbörjas under våren. Detta innebär att Hässleholm Miljö kraftigt kommer att kunna minska användningen av jungfruligt material, i form av ifyllnadsmassa. Samtidigt minskar cirkuleringen avfall som annars skulle hamnat på deponi. Den totala mängden massor som kommer kunna lagras på reningsverket i Hässleholm är 30 000 ton.

 

”För oss som arbetar med hållbarhet i samhällets grundläggande infrastruktur är det viktigt att vi tar steg i en hållbar riktning. Här kan vi dessutom visa att det finns uppsidor för alla parter, miljön, ekonomin och kommunens invånare.” –  Mats Didriksson, VD på Hässleholm Miljö.

 

Källa: Hässleholm Miljö pressmeddelande