Goda förutsättningar för mekanisk textilåtervinning i Sverige


Dec 5, 2023


En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt vilken potential det finns för en anläggning för mekanisk textilåtervinning i Sverige och resultaten är lovande. Enligt IVL:s beräkningar skulle det både vara ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt.

 

Bakgrund till studien

 

För att minska klimatavtrycket från kläder krävs en mer cirkulär textilvärdekedja med både återbruk och återvinning. Att återvinna textilier mekaniskt, det vill säga genom att riva sönder kläderna till fibrer som sedan kan ingå i nya produkter, är en välbeprövad och klimateffektiv teknik för återvinning. Anläggningar för denna typ av återvinning finns på flera platser runtom i Europa men däremot inte ännu i Sverige. Studien från IVL utgör en del av ett större projekt, Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

 

Ekonomiska och miljömässiga fördelar

 

De beräkningar som gjorts inom studien har utgått från befintliga förutsättningar, bland annat har beräkningarna förutsatt låg inblandning av icke-fossila bränslen vid transport och att textil i dagsläget behöver skickas utomlands för sortering. Studien har kollat på faktorer såsom transport, energipris, löne- och lokalkostnader för att se om dessa utgör hinder för en etablering av en anläggning i Sverige. Vad gäller förväntad klimatpåverkan från mekaniskt återvunna bomullsfibrer i Sverige skulle denna vara 70–300 kilo koldioxidekvivalenter per ton fibrer, där nytillverkning av bomullsfibrer i jämförelse genererar 500-4000 koldioxidekvivalenter per ton fibrer. Slutsatsen från studien är att en Sverigeetablering är både ekonomiskt och miljömässigt motiverad – och det sistnämnda gäller oavsett geografisk placering i landet.

 

”Det spelar ingen roll var i Sverige anläggningen ligger, mekaniskt återvunnen fiber är alltid bättre än ny. Den största utmaningen kopplat till etableringen är att få tillgång till en homogen och förutsägbar materialström. Sjukhuskläder och arbetskläder från industrin är jätteintressanta i det sammanhanget och skulle vara en bra början, samtidigt som vi behöver bygga upp en infrastruktur för insamling och sortering av textilavfall. För den eller de aktörer som har förmågan att se och ta vara på den potentialen finns det goda möjligheter till bra affärer samtidigt som miljöpåverkan från textilbranschen minskar rejält.” - Johan Strandberg, studiens projektledare på IVL.

 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet pressmeddelande