Enbart 3 av 9 materialåtervinningsmål nåddes år 2020


Nov 1, 2021


Naturvårdsverkets nya statistik visar att enbart tre av nio materialåtervinningsmål nåddes under 2020. Målen för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar) nåddes.


Av statistiken framgår det också att under 2020 användes omkring 1,4 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Bara 61 % av förpackningsavfallet blev materialåtervunnet fastän målet var satt till 65 %.


Statistiken bygger på uppgifter från företag som sätter förpackningar på marknaden. Om man bryter ner statistiken blir det över 130 kilogram förpackningar per person. Störst mängd var papp, kartong och wellpapp, 58 kilogram per person. Materialet plast hamnar längst ifrån målet på 50 %. Enbart 34 % materialåtervanns. Statistiken visar också att förpackningsmängderna har ökat på längre sikt, särskilt plastförpackningar och pant med 20 % sedan 2020.


Faktaruta:


För förpackningar har producenterna ansvaret för insamlingen och återvinningssystemet. Detta innebär att producenterna innehar ansvaret för att samla in uttjänta produkter och skapa mer resurseffektiva produkter som är lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Från och med i år ska alla producenter med ansvar för förpackningar registrera sig hos Naturvårdsverket och från nästa år ska även mängden förpackningsmaterial som verksamheten bidrar med också rapporteras in.


Källa: Naturvårdsverket