Ekodesignförordningen närmar sig förverkligande


Dec 12, 2023


Europaparlamentet och rådet har nått en politisk överenskommelse för ekodesignförordningen. Förordningen ställer inte bara krav på mer hållbara och cirkulära produkter utan innebär även att produkter kan nekas marknadstillträde.

 

Ekodesignförordningen i korthet

 

Den föreslagna ekodesignförordningen ställer miljö- och informationskrav på produkter med tillhörande krav på digitala produktpass för att tillgängliggöra information till bland annat konsumenter och återvinningsaktörer. Förordningen inför även ett förbud mot förstörelse av osålda varor. Kraven i förordningen syftar till att:

 

 • förlänga livstiden på produkter
 • energi- och resurseffektivisera produkter
 • göra det enklare att reparera och återvinna produkter
 • se till att färre ämnen av oro används i produkter
 • inkludera mer återvunnet material i produkter.

 

Förordningen fungerar som ramlagstiftning som möjliggör för kommissionen att, i senare lagstiftning, ställa specifika krav inom olika produktgrupper. Textilier, i synnerhet kläder och skor, utgör den första produktgruppen att regleras. Andra produktgrupper som har identifierats som prioriterade produktgrupper är följande:

 

 • järn, stål och aluminium
 • möbler
 • däck
 • tvättmedel
 • färger
 • smörjmedel
 • kemikalier
 • energirelaterade produkter
 • IT-produkter och annan elektronik.

 

De sämsta produkterna fasas ut

 

Förordningen innebär att ekonomiska aktörer som släpper ut produkter på marknaden som inte uppfyller kraven i förordningen kommer att åläggas sanktioner. Detta kommer förvisso att bidra till efterlevnaden av miljö- och informationskraven men är också vad som kan förväntas av en EU-förordning. Vad som är speciellt med denna förordning är dock att marknadskontrollmyndigheter, i det fall att de ekonomiska aktörerna inte vidtar korrigerande åtgärder inom en viss tidsram, även ges befogenhet att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkter samt att dra tillbaka, eller återkalla produkter från marknaden. Detta innebär att de produkter som presterar sämst utifrån bland annat miljö- och cirkulära krav kommer att tas bort från EU-marknaden.

 

Ökad konsumentmakt

 

Ekodesignförordningen, med de digitala produktpassen som ska göra det lättare för företag och konsumenter att välja hållbart, utgör del av ett större paket för att öka konsumenters möjlighet att bidra till den gröna given. Andra förslag som ska öka konsumentmakten är direktivet om miljöpåståenden och direktivet för rätten att få en produkt reparerad.

 

Vad händer härnäst?

 

Lagförslaget kommer nu att genomgå ordinarie lagstiftningsförfarande, vilket inkluderar juridisk granskning, innan förordningen kan antas formellt genom omröstning. Förordningen förväntas röstas igenom i början av nästa år.

 

Källa: Kommissionen pressmeddelande och Förslaget till en ekodesignförordning