Detta händer inom Delegationen för cirkulär ekonomi


Nov 28, 2023


I förra veckan höll Delegationen för cirkulär ekonomi sin årskonferens där de presenterade sitt arbete under det gångna året samt vilka områden som ska prioriteras framöver. Vi var på plats och har sammanfattat de viktigaste punkterna från konferensen.

 

Nya ledamöter och ändrade prioriteringsområden

 

Under året som gått har Delegationen inte enbart färdigställt flytten från Tillväxtverket till Naturvårdsverket utan även fått nya tillskott av ledamöter samt en ny vice ordförande i form av Mattias Philipsson från Svensk Plaståtervinning. Ledamöterna som tillsköts Delegationen representerar olika delar av näringslivet för att knyta Delegationen närmare just näringslivet, mer om detta kan läsas här. Tomas Kåberger, som inledde dagen, lyfte tre punkter av förändring som har påverkat Delegationens prioriteringsområden; den ändrade geopolitiska situationen, avfallsbrottslighet och lagstiftning från EU.

 

Förändrad geopolitisk situation

 

Den förändrade geopolitiska situationen har bidragit till att företagens strategier har skiftat alltmer mot riskminimering och självförsörjning. Inte minst har detta varit tydligt när det kommer till tillgångssidan av metaller och mineraler. Att hushålla med resurser har därför, enligt Kåberger, blivit alltmer angeläget för företagen.

 

Avfallsbrottslighet

 

Den ökade konkurrensen har lett till inblandning av brottslighet inom avfallsbranschen. Avfallshantering blir inte bara en lukrativ verksamhet för aktörer som avstår från att uppfylla miljölagar utan utgör också en möjlighet till penningtvätt för kriminella aktörer. Kåberger menar dock att det inte är en brist på lagar som medverkar till denna problematik utan en brist på tillsyn.

 

Lagstiftning från EU

 

Den tredje, och sista, punkten som Kåberger lyfte handlar om den stora mängd lagar som nu införs från EU-nivå. Många av ledamöterna inom Delegationen representerar själva stora och resursstarka företag som har möjlighet att förbereda sig inför dessa regeländringar men situationen för mindre företag ser annorlunda ut, något som Delegationen är medveten om. Det är därför viktigt, menar Kåberger, att både Delegationen och branschorganisationer hjälper dessa företag att klara sig genom det nya juridiska landskapet.

 

Arbetsgrupperna inom Delegationen läggs ned

 

Enligt Delegationens kanslichef Ylva Notini Wallén kommer Delegationens uppdrag att identifiera hinder för näringslivet omställningen framöver att vara mer nedtonat och det kommer inte längre tillsättas en grupp som specifikt ägnar sig åt detta. Tidigare arbetsgrupper som formats med samverkanspartners till Delegationen lades ned under året, bland annat gruppen som arbetade med styrmedel för att driva på omställningen, då behovet för dessa inte längre är aktuellt. De tidigare arbetsgrupperna har istället omorganiserats till nätverk, i vilka engagemanget fortsatt har varit starkt.

 

Under våren omformulerade även Delegationen sitt syfte: att underlätta och driva på näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi som stärker svensk konkurrenskraft.

 

Källa: Delegationens årskonferens 21 november