De vill göra Sverige till ledande aktör inom hållbara textilier


Feb 8, 2024


Nu lanserar Science Park Borås projektet Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem, som ska bidra till ökad cirkularitet i textilsektorn. Fram till år 2026 ska samarbetet, som omfattar fjorton aktörer från hela samhället, testa nya lösningar för att underlätta allt från hållbar design och produktion, till insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textilier. Målet är att Sverige ska bli ett föregångsland i arbetet med EU:s krav för en mer hållbar textil- och modeindustri.

 

EU:s strategi för hållbara textilier

 

Mot bakgrund av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, den gröna given och industristrategin, antog kommissionen 2022 en strategi för hållbara och cirkulära textilier. Strategin innehåller flera framåtblickande åtgärder, bland annat ska kommissionen:

 

  • Införa designkrav på textilier så att de blir mer hållbara och lättare att reparera och återvinna.  
  • Ställa minimikrav på mängden återvunnet material i nyproducerade plagg.
  • Ställa krav på tydligare information och digitala produktpass.
  • Motverka greenwashing inom textilindustrin för att stärka konsumenters medvetenhet och möjlighet att göra hållbara och informerade konsumtionsval.
  • Införa obligatoriska och harmoniserade regler för utökat producentansvar för textilier och uppmuntra producenter att designa mer hållbara produkter.
  • Uppmuntra cirkulära affärsmodeller och främja återbruks- och reparationssektorn.

 

En testbädd för nya affärsmodeller

 

Projektet Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem, som finansieras av Vinnova, innefattar en rad initiativ som utarbetats efter en förstudie gjord av Högskolan i Borås i samarbete med fjorton partners från alla sektorer, däribland RISE, TEKO, Svensk Handel och Wargön Innovation. Projektet involverar även flera återförsäljare av kläder och textil, exempelvis second hand-kedjan BjörkåFrihet.

 

I samarbetet deltar även modeföretagen:

 

Flera av de deltagande företagen kommer som en del av projektet att erbjuda kollektioner baserade på återbrukade plagg. Kunder ska också kunna köpa uppgraderade plagg, och få större insyn i värdekedjan genom ökad spårbarhet för nyproducerade produkter.

 

“Rent konkret kommer vi att utveckla ett cirkulärt erbjudande till våra kunder i samarbete med de andra aktörerna i projektet. Det kommer att handla om att öka värdet på plagg som idag inte är säljbara på den svenska marknaden tillräckligt mycket så att de blir attraktiva för en ny användare. Det är ett sätt att skapa värde ur existerande plagg, som komplement till den linjära modellen att enbart skapa värde genom att nytillverka plagg” - Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl

 

Sveriges första textila försorteringsanläggning

 

Förutom att underlätta för en mer hållbar produktion och konsumtion, riktar sig projektet även mot insamling och sortering av textilavfall. Nya metoder för materialsortering och insamling av hushållens textilavfall ska testas, och en nationell anläggning för försortering ska byggas. Detta blir ett viktigt steg för att möta de nya krav som ställs på kommunerna från och med januari 2025, där textilavfall ska samlas in separat från hushållsavfall.

 

“Vi kommer att bygga en fullskalig anläggning där vi försorterar insamlade textilier innan de skickas till finsorteringsanläggningar. Det vi ska sortera bort är det som uppenbart inte kan återanvändas, det vill säga skräp och sådant som är trasigt. Den största vinsten kommer att tillfalla kommande generationer med mindre miljö- och klimatpåverkan”- Vesa Hiltula, VD för Telge Återvinning AB

 

Källa: Nyhet Science Park Borås och EU-kommissionen