Cirkulära affärsmodeller och kritiska råmaterial i fokus för WCEF 2024


Apr 18, 2024


I veckan hölls den årliga World Circular Economy Forum (WCEF) i Bryssel. Eventet utgör en av världens största mötesplatser för cirkulär ekonomi, och samlar företagsledare, beslutsfattare, forskare och representanter från civilsamhället för att diskutera frågor som rör cirkularitet. Ett av ämnena som togs upp under en paneldiskussion handlade om cirkulära affärsmodellers avgörande roll i att trygga tillgången på kritiska råmaterial.

 

Utmaningar för full cirkularitet av kritiska råmaterial


En av talarna, Susanne van Berkum, konsult på den nederländska forskningsorganisationen TNO, lade fokus på förutsättningarna för att fullt ut utnyttja cirkulära modeller för kritiska råmaterial. Tre viktiga utmaningar poängterades:


  • Dagens affärsmodeller utgår från den linjära ekonomins principer – produkter designas för att användas och sedan kasseras. Därmed försvåras eller omöjliggörs reparation och upprustning redan i designfasen.
  • De material som används i produktion av exempelvis elektronikprodukter blir alltmer komplexa. Till exempel används ofta flera olika metaller i tunna lager, något som försvårar återvinning.
  • Insamling och återvinning försvåras även av att materialen inte är koncentrerade, utan utspridda i små mängder i miljontals produkter.


För att i så hög utsträckning som möjligt kunna utnyttja potentiella källor till kritiska råmaterial krävs enligt van Berkum en optimering av de tekniker som används i slutskedet av produktens livscykel. Det handlar till exempel om förbättrade system för sortering och att utveckla tekniker för automatiserad demontering av produkter.

 

Insamling av elektroniskt avfall


Även Rikardo Bountis, senior teknisk rådgivare på European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC), lyfte behovet av insamling av elektroniskt avfall som centralt för att sluta kretsloppen av kritiska råmaterial på EU-nivå. Exempelvis finns 700 miljoner ton oanvända eller uttjänta mobiltelefoner utspridda i hushåll över hela EU, men eftersom det idag saknas etablerade insamlingssystem för dessa typer av avfall, går vi miste om en stor potentiell källa till kritiska råmaterial.

 

Så kan städerna bidra till cirkulära flöden av kritiska råmaterial


Claire Downey, policy- och forskningschef på The Rediscovery Centre, talade om hur städer och regioner kan arbeta för att främja cirkulära affärsmodeller som tillvaratar kritiska råmaterial. Det handlar dels om att främja minskad konsumtion så att användningen av kritiska material hålls till ett minimum. Det kan exempelvis handla om att genomföra digitaliseringsprocesser på ett medvetet sätt, så att användningen och behovet av elektroniska apparater och komponenter inte överdimensioneras.


Därtill kan städer spela en viktig roll genom att stötta aktörer som tillhandahåller exempelvis reparationstjänster för elektronikprodukter, eller som bedriver utlåning av leksaker, cyklar, verktyg och andra produkter som innehåller kritiska material. Genom att verka på lokal nivå i nära samspel med invånarna, kan staden utgöra ett nav för den cirkulära utvecklingen genom att engagera och inspirera till hållbara lösningar och levnadssätt.

 

Källa: WCEF 2024