Cirkulär ekonomi i Naturvårdsverkets regleringsbrev


Jan 16, 2024


Nu har regleringsbrevet för år 2024 för Naturvårdsverket presenterats och vi har sammanfattat de viktigaste fokusområdena för myndigheten inom området av cirkulär ekonomi.

 

Fortsatt arbete med ökad cirkulär plasthantering


Regleringsbreven utgör ett av de viktigaste instrumenten för styrning av myndigheterna då de sätter mål, uppdrag och ekonomiska ramar för deras verksamhet. Naturvårdsverket får i årets regleringsbrev återigen återrapporteringskrav kring hur myndigheten har arbetat för att främja en cirkulär och fossilfri plastanvändning samt för att minska plast och mikro- och nanoplast i hav och natur. Myndigheten ska även redovisa vilka insatser som har genomförts för att driva frågan i de globala förhandlingarna om ett nytt avtal mot plastföroreningar. För Sverige är det prioriterat att det framtida avtalet blir rättsligt bindande och omfattar åtgärder för hela plastens livscykel. Nordiska ministerrådet har i samband med förhandlingarna tagit fram en rapport kring vad som krävs för att eliminera plastföroreningarna vid 2040, du kan läsa mer om detta här.

 

Cirkulär ekonomi som möjliggörare för klimatomställningen


Naturvårdsverket ska redovisa vilka åtgärder de har genomfört för att verka för samhällets klimatomställning och omställningen till en cirkulär ekonomi. Återrapporteringskravet är inte nytt, utan återfinns i liknande form i förra årets regleringsbrev. Däremot består formuleringen av återrapporteringskravet inför detta år av ”cirkulär ekonomi som möjliggörare för klimatomställningen” istället för enbart ”stärkt arbete med cirkulär ekonomi”, vilket befäster betydelsen av cirkulär ekonomi för omställningen i stort. Liksom i förra årets regleringsbrev ska återrapporteringen också innehålla information om hur myndigheten har bidragit till att andra myndigheter och aktörer ökat takten i omställningen, för år 2024 omfattar dock återrapporteringskravet även att redovisa effekterna av detta arbete.

 

Deadline för pågående regeringsuppdrag: Rätt plast på rätt plats


Ett pågående regeringsuppdrag som myndigheten ska slutföra år 2024 är ”Rätt plast på rätt plats”. Uppdraget, som syftar till att främja omställningen av plast i en cirkulär ekonomi och bidra till Sveriges mål om att bli världens första fossilfria välfärdsland, gavs till myndigheten i regleringsbrevet för år 2022 och ska slutredovisas den 15 mars. Regeringsuppdraget har inkluderat att:

  • Kartlägga plastflöden i Sverige.
  • Föreslå hur myndigheten fortsatt kan följa plastflödena på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt.
  • Analysera och kartlägga vilka typer av plast som lämpar sig för olika typer av användning för att minska klimatpåverkan och för att uppnå cirkulära flöden.
  • Undersöka vilka avfallsströmmar av plast som inte omfattas av utsorteringskrav i dagsläget och vilka som är lämpliga att införa högre utsorteringskrav för.
  • Analysera och föreslå ytterligare styrmedel för att främja en cirkulär och fossilfri ekonomi.

 

Källa: Naturvårdsverkets regleringsbrev 2024, Naturvårdsverkets pågående uppdrag och Rätt plast på rätt plats