Cirkuläritet i avloppsslam


Jun 7, 2021


Ragn-Sells har inlett ett samarbete med det världsledande kemikalieföretaget Kemira. Syftet med samarbetet är att återvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam genom Ragn-Sells senaste metod,sh2Phos-teknik. Fosfor är ett livsviktigt grundämne som är avgörande för jordbruken och dess produktion. Idag riskerar ämnet att bli en bristvara och Europa är beroende av importering av fosfor från gruvor utanför EU, vars utvinning medför negativ klimatpåverkan för kringliggande miljö.


Den nya teknikenSh2Phos-tekniken nyttjar förbränt avloppsslam och tar vara på mer än 90% av fosforn i askan. På samma gång återvinns även järn och aluminium från vattenreningskemikalierna. Denna metod möjliggör för Kemira att sedan använda både järnet och aluminiumet som återvunnits på nytt och på följande sätt uppnå cirkuläritet i hanteringen av Sveriges avloppsvatten. Det statliga investeringsstödet Klimatklivet tilldelade 51 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt och förväntas skapa 30 nya arbetstillfällen i Sverige.


Källa: Ragn-Sells