Checklistan som ska underlätta cirkulära samarbeten

Maj 30, 2024

Bengtsfors kommun har tillsammans med Mötesplats Steneby och det lokala näringslivet startat satsningen RiK Symbios Bengtsfors, som syftar till att underlätta cirkulära samarbeten mellan företag, så att ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs. Nu har samarbetspartnerna sammanställt sina erfarenheter i en checklista som ska inspirera och ge konkret stöd till fler företag som vill arbeta med symbiossamverkan.

 

Ett cirkulärt samarbete som fått brett genomslag


Hittills har RiK Symbios Bengtsfors engagerat över 100 deltagare, däribland företag, verksamheter och aktörer både i och utanför kommunen. Under samarbetes gång har projektpartnerna identifierat och realiserat flera möjligheter till symbiossamverkan.


”Vår cirkulära satsning har fått uppmärksamhet både regionalt och nationellt. Företag, verksamheter och aktörer från Bengtsfors, Dalsland och hela regionen har hittat nya cirkulära affärs- och samarbetsmöjligheter. Det är ett nytt arbetssätt som bygger på öppenhet och förtroendefulla relationer, men som också kräver teknisk, finansiell och organisatorisk analys, samt kunskap om lagstiftning och cirkulära affärsmodeller. Genom checklistan vill vi dela med oss av våra erfarenheter och ge inspiration och stöd till fler företag att ta de första stegen mot symbiossamverkan” – Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, Mötesplats Steneby.

 

Checklista för cirkulära samarbeten


Checklistan har tagits fram i samarbete med Sweco och det lokala företaget WOUP, och omfattar fem steg som kan underlätta symbiossamverkan:


1. Teknisk utredning


 • Jämför behovsvolymen hos det ena företaget med restflödet hos det andra och undersöka kvaliteten på restflödet samt godtagbara parametrar som temperatur och föroreningshalter.
 • Organisera materialflödet och planera mellanlagring vid ojämna leveranser.
 • Överväg miljöpåverkan från transporter och investeringar för att säkerställa positiv miljöeffekt.
 • Granska produktdesignen och planera för utvärderingar och förbättringar från början.


 2. Finansiell utredning


 • Uppskatta kostnader för investeringar, tillstånd, bearbetning av spill, transporter och lagring.
 • Besluta om kostnads- och vinstfördelning.
 • Utveckla en affärsmodell för prissättning mellan aktörer och för en eventuell slutprodukt, inklusive produktägarskap och kundbas.
 • Beräkna återbetalningstiden för investeringar och överväg att söka finansiellt stöd, exempelvis från regionala tillväxtfonder, med hänsyn till den tid och de resurser som krävs för ansökningen.

 

3. Organisatorisk utredning


 • Analysera riskerna, särskilt risken för avbrott i flödet och överväg behovet av en reservlösning.
 • Bedöm arbetsmiljörisker, såsom introduktion av nya kemikalier.
 • Reglera rättigheter till produkten och designen om de tillhör olika aktörer.
 • Undersök lagstiftning för att avgöra om restflödet klassas som avfall och vilket ansvar som gäller.
 • Säkerställ att restflödet uppfyller kvalitetskrav och lagstiftning för slutprodukten, särskilt om det gäller livsmedelssäkerhet.

 

4. Avtal


 • Skriv avtal som specificerar minimikraven för leverans och mottagning av restflöde, med möjlighet att leverera mer än avtalet säger.
 • Inkludera bestämmelser för avbrott, acceptabla avbrottslängder och säsongsvariationer.
 • Definiera var ansvaret för restflödet övergår mellan aktörerna, betalningsvillkor, kvalitetskrav och åtgärder vid kvalitetsbrister.
 • Beakta lösning av tvister, hantering av force majeure, avtalslängd och förlängning, samt hantering av brister.

 

5. Samarbete


 • Behåll bra relationer och samarbete genom regelbundna kvartalsavstämningar och lunchmöten efter att symbiosen är förverkligad.
 • Var öppen för kontinuerlig utveckling och förbättring av processen, produkten eller tjänsten för att säkerställa bästa möjliga resultat.

 

Läs checklistan i sin helhet här.

 

Källa: Mötesplats Steneby Pressmeddelande och RiK Symbios Bengtsfors checklista