Byggprodukter ska bli cirkulära i Helsingborgs stad

Maj 28, 2024

För att minska klimatpåverkan från byggsektorn har fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad startat Byggåterbruket, där medarbetare, arkitekter och byggföretag kan få tillgång till återbrukat byggmaterial. Målet är att projektet, tillsammans med andra initiativ, ska bidra till att Helsingborg blir klimatneutralt till 2030.

 

Byggsektorn orsakar stora utsläpp


Bygg- och fastighetssektorn står för hälften av den globala materialanvändningen, och en femtedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.


Idag är endast 3,4 procent av Sveriges resursanvändning cirkulär. Återbruk av betong och stål ger störst miljövinster, på grund av de stora utsläpp som genereras vid produktion. Detsamma gäller elektronik och andra material som har stor miljöpåverkan i tillverkningsfasen, samt produkter som slits och byts ut ofta, såsom kök eller möbler.   

 

Skapar förutsättningar för en mer cirkulär stad


I samarbete med skol- och fritidsförvaltningen har fastighetsförvaltningen i Helsingborg startat projektet Byggåterbruket. Genom den digitala portalen CC Build (Centrum för cirkulärt byggande), som tagits fram av IVL, kan medarbetare inom Helsingborgs stad boka material från Byggåterbruket, som kan användas till olika byggprojekt inom staden.


Det digitala systemet räknar även ut och jämför klimatbesparingarna med att köpa nytillverkat material. På så vis kan arkitekter, byggföretag och andra entreprenörer redan i planeringsstadiet tydligt se alternativen och vara med och bidra till en mer klimatsmart stad.


”Vi på fastighetsförvaltningen är med och bidrar till att Helsingborg blir klimatneutralt till 2030 genom att klimatoptimera materialval och utformning samt att prioritera förnybart och cirkulärt byggmaterial. Vi ställer också krav på ökad andel förnybara material och återbruk i upphandlingar” – Linn Larsson, enhetschef för service och säkerhet på fastighetsförvaltningen.

 

Har startat flera projekt för att främja hållbarhet


Förutom det nya Byggåterbruket har Helsingborgs stad länge arbetat med att minska sin klimatpåverkan genom olika projekt, däribland Återbruket, som sedan 10 år tillbaka möjliggör cirkulär användning av kontorsmöbler och inredning.

 

”Det finns nu även ett småskaligt vindkraftverk som förser byggnaderna med energi, insektshotell för ökad biologisk mångfald och äppelträd planterat med biokol, något som fastighetsförvaltningen vill nyttja mer av inom verksamheten så vi tar steg efter steg för klimatneutralitet” – Katia Lilja, hållbarhetssamordnare på fastighetsförvaltningen.

 

Källa: Helsingborgs stad Pressmeddelande