Byggföretagen lanserar nyckeltal för avfallsstatistik


Nov 22, 2023


Jämförbara data för avfallsstatistik från bygg- och rivningsprojekt är av avgörande betydelse för att byggsektorn ska kunna gå mot en mer cirkulär modell. Byggföretagen lanserar därför nu branschgemensamma definitioner och nyckeltal för att möjliggöra jämförelser och ökad transparens. Vi tog del av det seminarium där nyckeltalen presenterades och har sammanfattat den viktigaste informationen.

 

Äpplen och päron

 

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av Sveriges totala generering av avfall. Samtidigt är avfallsstatistiken i dagsläget mycket komplex och benämningar på nyckeltal och beräkningar av dessa skiljer sig åt mellan olika projekten, regioner och byggföretag. Charlotte Zachrisson, miljöspecialist inom resurseffektivitet och cirkulärt byggande på Peab, beskriver det som att jämföra äpplen och päron, vilket leder till att exempelvis hållbarhetsredovisningar är svårjämförliga. För att kunna främja digitaliseringen av data och minska avfallet menar Zachrisson därför att det är viktigt att branschen tillsammans beslutar att räkna på samma sätt.

 

Om projektet

 

De standardiserade nyckeltalen är resultatet av flera års intensivt arbete, som har skett i samarbete med Byggföretagens medlemmar och samverkanspartners. I projektets referensgrupp har bland annat Peab, Skanska, NCC och JM deltagit. Enligt Charlotte Zachrisson använder Peab nyckeltalen för att:


 • Följa upp affärsmål i affärsplanen på företagsnivå, bland annat vad gäller utsorterat avfall för materialåtervinning.
 • Följa upp på projektnivå och regionnivå hur företaget ligger till i förhållande till deras mål med löpande uppföljning
 • Redovisa nyckeltal och avfallsstatistik till beställare.
 • Följa upp återvinningsgraden utifrån behandlingskoderna.
 • Följa upp hur företaget ligger till i förhållande till avfallstrappan.


De standardiserade nyckeltalen

 

Nyckeltalen som Byggföretagen nu presenterar är utformade för rivningsprojekt och nyproduktion men kan även tänkas användas som inspiration för exempelvis anläggningsprojekt. Nyckeltalen behandlar följande 9 punkter:


 1. Byggavfall per ytenhet.
 2. Sorteringsgrad för materialåtervinning.
 3. Materialåtervinningsgrad för utsorterat.
 4. Faktisk materialåtervinningsgrad.
 5. Andel icke-farligt avfall till deponi.
 6. Andel farligt avfall.
 7. Andel återbruk per produktgrupp.
 8. Andel återbruk vid rivning.
 9. Förpackningar i retursystem per ytenhet.

 

Definitioner och nyckeltalen, samt beräkningar för dessa, ingår i Byggföretagens riktlinjer för resurs och avfallshantering i bilaga 22.

 

Källa: Byggföretagens seminarium den 15 november & Byggföretagen nyheter