cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi genom cirkulära upphandlingar och inköp

Industriella revolutionen, och spridningen av industrialismen möjliggjorde snabb ekonomisk tillväxt. Den linjära ekonomiska modellen kom att bli det dominerande styrmedlet globalt, på bekostnad av naturens kretslopp. I den svenska kontexten konsumerar vi exempelvis idag som att vi har fyra planeter med jordens resurser, utan hänsyn till medföljande konsekvenser. Då modellen är kortsiktig har den satt stor press på världens naturresurser, vilket skapat ett behov av mer cirkulära modeller, som tar sikte på att nyttja redan tillverkade produkter genom återanvändning och återvinning.

Övergången från linjär till cirkulär ekonomi är omdiskuterat på både nationell och internationell nivå.

Det finns olika strategier för att åtgärda problematiken med ohållbar konsumtion och produktion. Sveriges regering har i överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet framställt en handlingsplan och strategier för de svenska åtgärder som ska lägga grunden för en långsiktig och hållbar omställning av det svenska samhället. Även EU och FN har inkorporerat cirkulär ekonomi bland sina mål. Ett exempel är mål 12 i Agenda 2030, som har antagits för hållbar konsumtion och produktion.

Trots uppmaningar till och strategier för omställning kvarstår svårigheter med etableringen av en mer cirkulär ekonomi.

Utmaningarna finns inom alla sektorer och generell brist råder på kunskap och kompetens om tillvägagångssätt för att tillhandahålla hållbara material och produktion. Ett viktigt medel som kan och bör användas i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi är offentliga och privata inköp av produkter och tjänster. Enligt regeringens Nationella upphandlingsstrategi ska upphandlingsprocessen vara i linje med ” den goda affären” det vill säga effektiv, cirkulär och ansvarsfull. Offentlig upphandling är ett strategiskt verktyg som gynnar både klimatet och ekonomin, vilket bör nyttjas allt mer av de svenska myndigheterna. De privata företag bör arbeta alltmer utifrån affärsmodeller som är anpassade till en mer hållbar produktion som inkluderar mer icke-jungfruliga material.

Utmaningarna är många både för den offentliga och den privata sektorn.

Därför bör alla som kan, ta sitt ansvar för att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi på ICKU har gjort detta till vår mission och vision! Vi gör vårt genom att erbjuda utbildningar och rekryteringar som ökar kunskapen och takten till en mer cirkulär ekonomi i vårt samhälle.

Intresserad av att veta mer?

Ring eller maila oss så berätta vi mer.